Bản sắc dân tộc

Trong các ngày từ 12- 14/ 11/2022, tại xã Hướng Phùng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa đã tổ chức lớp tập huấn truyền dạy cồng chiêng của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện các câu lạc bộ Cồng chiêng, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống của các thôn bản thuộc các xã: Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Phùng và Hướng Tân.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được tiếp cận nội dung cơ bản của Nghị quyết 02- NQ/HU, ngày 20/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hóa về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Ván Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện. Tìm hiểu về giá trị của văn hóa cồng chiêng trong đời sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Các kỹ năng thực hành các loại nhạc cụ trong biểu diễn cồng chiêng, như tù và, khèn bè, trống, cồng, thanh la, xập xõa… ; kỹ năng  diễn tấu các điệu nhạc, thực hành các điệu dân vũ trong biểu diễn cồng chiêng. Ngoài ra các học viên còn được tham gia hoạt động biểu diễn cồng chiêng nhằm giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong thực hành biểu diễn cồng chiêng.Lớp học lần này nhằm mục đích cao nhận thức trong cộng đồng dân tộc thiểu số về việc bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng biểu diễn cồng chiêng, đồng thời tạo điều kiện để trao đổi kinh nghiệm giữa các Câu lạc bộ Cồng chiêng trong toàn huyện, qua đó góp phần bảo tồn những giá trị độc đáo của văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn.