Phân công công tác

Phân công công tác

     Thực hiện Quyết định Số 05/2017/QĐ – UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa.

UBND huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thống nhất phân công phụ trách công tác theo lĩnh vực chuyên môn đối với cán bộ lãnh đạo và công chức trong cơ quan như sau:

I. Đối với cán bộ lãnh đạo

1. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Trưởng phòng

Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND huyện thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn về ngành, lĩnh vực chuyên môn được giao; Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành. Quản lý cán bộ, công chức trong Phòng theo phân công, phân cấp. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông, Huyện ủy và UBND huyện giao.

2. Đồng chí Nguyễn Hưng, Phó Trưởng phòng

Chỉ đạo các xã, thị trấn; tham mưu lãnh đạo các cấp, phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổng hợp, thông tin, báo cáo chuyên môn, chuyên ngành về lĩnh vực trực tiếp được giao quản lý. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

II. Đối với công chức

1.  Đồng chí Nguyễn Thị Hằng

Tham mưu lãnh đạo các kế hoạch, chương trình, báo cáo theo lĩnh vực được phân công; Tham gia cùng các đoàn kiểm tra về lĩnh vực phụ trách; Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép Internet, trò chơi điện tử công cộng, các danh hiệu văn hóa, Karaoke. Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng giao.

2. Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc

Tham mưu lãnh đạo các kế hoạch, chương trình, báo cáo theo lĩnh vực được phân công;  Hướng dẫn, tham gia cùng các đoàn kiểm tra về lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng giao.

3. Đồng chí Lê Thị Thúy

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo; Quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, in ấn, xuất bản, báo chí trên địa bàn; Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng giao.

Đang truy cập: 5433

Hôm nay: 9,521

Trong tuần: 64,630

Trong tháng: 1,256,891

Tổng lượt truy cập: 3,566,196