Thông tin chỉ đạo, điều hành của Sở TT&TT

Theo Công văn số 479/STTTT-TTBCXB ngày 15/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền các nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động, nhất là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận đồng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tỉnh hình mới, Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động, Kế hoạch của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28-CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhấn mạnh làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân;

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; gắn với thực hiện phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQCP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước, khu vực và thế giới;

- Tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong tỉnh hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; về quyền lợi người tiêu dùng. Quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, hàng hóa Quảng Trị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh có các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; trọng tâm là thị trường trong nước, đồng thời mở rộng thị trường nước ngoài.

- Thông tin, tuyên truyền việc biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, nhất là biểu dương những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải tiến và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giảm giá thành, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng; tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến…

- Tuyên truyền, vận động người tiêu dùng trong nước và nước ngoài nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

- Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp Việt Nam; đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phê phán các biểu hiện tâm lý sính hàng ngoại…

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện./.

Đang truy cập: 7334

Hôm nay: 20,087

Trong tuần: 810,026

Trong tháng: 1,645,278

Tổng lượt truy cập: 1,780,550