Thông tin chỉ đạo, điều hành của Sở TT&TT

Thực hiện Công văn số 455/STTTT-TTBCXB ngày 08/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua đối với công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tuyên truyền truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua; từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc phải thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng được mục đích đề ra và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp, triển khai thực hiện./.

Đang truy cập: 5689

Hôm nay: 7,346

Trong tuần: 62,455

Trong tháng: 1,254,716

Tổng lượt truy cập: 3,564,021