Tin tức - Sự kiện Phòng VHTT

UBND tỉnh ban hành kế hoạch 154/KH-UBND ngày 13/9/2021 về thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (Giai đoạn II).

Mục đích kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015; Thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Phạm vi triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, chú trọng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã chưa đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật. Đối tượng: Thanh niên, người chưa thành niên từ đủ 10 tuổi trở lên, cả nam và nữ ở vùng dân tộc thiểu số; Phụ huynh học sinh/cha mẹ nam, nữ thanh niên, người chưa thành niên từ đủ 10 tuổi trở lên là người dân tộc thiểu số; Cán bộ cơ sở, cộng tác viên, tuyên truyền viên thôn bản làm công tác dân số, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số; Bộ đội biên phòng, các hội, đoàn thể, già làng, trưởng thôn bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Các đối tượng khác có liên quan.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai như tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Biên soạn, phát hành tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng các mô hình chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại địa phương; Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở cơ sở.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Đề án phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng DTTS. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình. Đề cao trách nhiệm và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, trưởng họ, tộc trong đồng bào DTTS tham gia công tác tuyên truyền, vận động xoá bỏ hủ tục lạc hậu trong hôn nhân ở vùng DTTS.