PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Văn bản chế độ chính sách

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 02/07/2013

Đính kèm File: Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Nâng lương trước thời hạn năm 2012 04/05/2013

Kích vào đây

Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã 04/05/2013

Ngày 08 tháng 6 năm 2009, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về “Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã”. Đính kèm file

Quy định chính sách hỗ trợ CB-CC-VC được cử đi đào tạo 04/05/2013

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND huyện Hướng Hóa.
Quy định một số chính sách hỗ trợ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã được cử đi đào tạo, bồi đưỡng giai đoạn 2011 - 2016 

Mức lương tối thiểu từ 01 tháng 5 năm 2012 09/01/2013

Nghị định 31.2012.NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu chung

Chế độ phụ cấp công vụ từ 01 tháng 5 năm 2012 09/01/2013

Nghị định 34.2012.NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp Công vụ

Chế độ chính sách vùng KT-XH khó khăn 09/01/2013

Nghị định 116.2010.NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách đối với CB,CC,VC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn

Chế độ thanh toán phép năm 09/01/2013

Thông tư 14..2011.TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính về Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép

Chế độ làm việc thêm giờ 09/01/2013

Thông tư liên tịch 08-2005-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về Chế độ làm việc thêm giờ

Đấu thầu, mua sắm tài sản 09/01/2013

Thông tư 68.2012.TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính về Quy định việc đấu thầu mua sắm tài sản

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582