PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021
Đề tài khoa học - SKKN

Đề tài khoa học cấp tỉnh của Phó Giám đốc Sở TT&TT: Nguyễn Hoàn 11/04/2013

Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020” là rất cần thiết, vừa mang tính thời sự trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài. Đính kèm File Đề tài và Đính kèm biểu mẫu của Đề tài

Đề tài năm 2012: Du lịch Hướng Hóa 09/01/2013

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị đến sự phát triển du lịch

Đề tài năm 2012: Bạo lực gia đình 28/12/2012

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Bạo lực gia đình huyện Hướng Hoá - Thực trạng và giải pháp

Đề tài năm 2012: Xây dựng Gia đình văn hóa 28/12/2012

Tác giả: Hoàng Thị Nhật Hà - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Hướng Hóa, từ thực trạng đến giải pháp phát triển

Đề tài năm 2012: Ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước 28/12/2012

Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước

Đề tài năm 2012: Bảo tồn và quản lý văn hóa 28/12/2012

Tác giả: Nguyễn Phú Sơn - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Công tác bảo tồn và quản lý văn hóa về nhạc cụ truyền thống của dân tộc Bru Vân kiều - Pakô

Đề tài năm 2012: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo 13/12/2012

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tri - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chỉ đạo

Đề tài năm 2012: Quản lý văn hóa ở địa bàn miền núi 13/12/2012

Tác giả: Hồ Xuân Phúc - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Công tác quản lý văn hóa ở địa bàn miền núi vùng cao biên giới 

Đề tài: Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá 16/08/2012

Tác giả: Hoàng Thị Nhật Hà - Chuyên viên Phòng VH&TT huyện Hướng Hóa
Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Hướng Hóa, từ thực trạng đến giải pháp phát triển 

Đề tài: Quản lý Du lịch 08/08/2012

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà - Cán bộ Phòng VH&TT huyện Hướng Hóa
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch Hướng Hóa

Đề tài: Công tác tuyên truyền, cổ động 08/08/2012

Tác giả: Lê Quốc Phòng - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Một số kinh nghiệm, thực trạng, giải pháp trong công tác tuyên truyền cổ động ở địa bàn miền núi huyện Hướng Hóa

Đề tài: xây dựng Đời sống văn hóa 08/08/2012

Tác giả: Hồ Xuân Phúc - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Công tác quản lý, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Hướng Hóa - Miền núi cao tỉnh Quảng Trị

Đề tài: Xây dựng huyện điển hình văn hóa 08/08/2012

Tác giả: Hồ Xuân Phúc - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa
Xây dựng huyện Hướng Hóa thành huyện điển hình văn hóa

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582