PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Văn bản chỉ đạo, điều hành

Quy chế liên hoan nghệ thuật quần chúng 04/05/2018

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em giai đoạn 2017-2020. 14/08/2017

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền an toàn thực phẩm trong tình hình mới 10/08/2017

Công văn về việc rà soát, thống kê nhà văn hóa, trung tâm thể thao xã, thôn bản, khối khóm 25/07/2017

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động và thông tin tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (01/6 - 30/6/2017) 01/06/2017

Công văn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền "tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6) năm 2017 22/05/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 11/05/2017

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Thông tư số 03/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông 11/06/2015

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Thông tư số 03/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở. 13/03/2015

Phân công Thành viên BCĐ Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" huyện Hướng Hóa năm 2015 13/03/2015

Thông báo số: 07/TB-VHTT ngày 24/10/2014 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 24/10/2014

 về thời gian hoạt động và địa điểm truy nhập internet công cộng tại thư viện huyện Hướng Hóa.

Công văn số: 37/VHTT ngày 08/9/2014 15/09/2014

Tổ chức thực hiện quy định về các điều kiện hoạt động của đại lý internet; điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 15/09/2014

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Inetrnet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL 22/08/2014

Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL về Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn

KỊCH BẢN GIAO LƯU "VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG KHÔNG CÓ BẠO LỰC GIA ĐÌNH" 02/07/2014

File đính kèm

Công văn triển khai thực hiện các điều kiện về cung cấp dịch vụ Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng (gửi UBND các xã, thị trấn) 11/06/2014

File đính kèm

Hướng dẫn điều kiện hoạt động đại lý internet, điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 11/06/2014

File đính kèm

Kế hoạch tổ chức "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu Nhi Việt Nam" huyện Hướng Hóa lần thứ 6 năm 2014 07/01/2014

Click vào đây

Công văn số 05/CV-VH&TT ngày 19/02/2013 về việc triển khai "Giải thưởng MTTNVN lần thứ 5 năm 2013" 21/02/2013

Click vào đây

Nội dung phiên họp cơ quan Phòng VH&TT huyện đầu năm Quý Tỵ xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 và tháng 3 năm 2013 21/02/2013

Trang 1 2 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582