PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021
Thi đua - Khen thưởng

KHỐI THI ĐUA VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI HUYỆN QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017 24/03/2017

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số: 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị; Kết luận số: 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”;

Quyết định số 394/QĐ-CT ngày 19/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc khen thưởng 01/04/2013

 Quyết định khen thưởng.pdf

Đăng ký thi đua năm 2013 09/01/2013

Thành tích đạt được năm 2012 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa 09/01/2013

Khối thi đua khen thưởng họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 20/08/2012

Chiều 15/8/2012, tại phòng họp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa, Khối thi đua khen thưởng văn hóa - xã hội đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2012. 

Kết quả thi đua năm 2011 09/08/2012

* Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2011
* Nội dung cơ bản Báo cáo thành tích đề nghị Thủ tướng Chính phủ khe thưởng từ 2009 - 2011

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582