PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Hướng Hóa có 22 xã thị trấn trong đó có 15 xã vùng đồng bào DTTS, với hơn 50%  dân số là người Vân Kiều, Pa Kô.  Nhằm tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc trong các cộng đồng dân cư với phương châm lấy sức dân làm gốc, tạo nền tảng cũng như sức bật cho các chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện nhà, trong những năm qua, huyện Hướng Hóa đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”. Kết quả từ công tác này đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng Nông thôn mới ở miền núi.

          Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chủ trương về xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã từng bước đi sâu vào đời sống nhân dân. Từng bước nâng cao ý thức của người dân về việc đăng ký và thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng Làng văn hóa, đơn vị văn hóa. Cho đến nay, Hướng Hóa nay đã phát động xây dựng 313/314 làng, đơn vị văn hoá; công nhận 310/314 làng, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá. Có 12/20 xã phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 02 thị trấn phát động xây dựng “Thị trấn văn minh đô thị”. Hiện toàn huyện đã có
06 xã được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” lần đầu, 02 thị trấn được công nhận danh hiệu “Thị trấn văn minh đô thị”. Đến nay có 194/ 194 làng phát động xây dựng Làng văn hóa, hai thị trấn đạt thị trấn văn minh đô thị.
Xác định tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, huyện Hướng Hóa đã có các chương trình hành động thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận tổ quốc có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thì “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” được coi là một trong những hoạt động tiêu biểu nhất, được tổ chức thường xuyên hàng năm. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc anh em trong toàn huyện gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống của dân tộc đồng thời tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm lưu giữ bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, như Lễ hội đâm trâu, lễ hội cồng chiêng, nấu bữa cơm truyền thống của dân tộc; giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, trò chơi truyền thống.v.v…. Thông qua hoạt động này đã thắt chặt  khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Hàng năm, huyện Hướng Hóa có 100% cơ sở và 75% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Các mô hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị khác  như: phong trào “ 5 không ba sạch”  và các Câu lạc bộ pháp luật, CLB xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc…của Hội Liên hiệp phụ nữ  huyện. Các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Câu lạc bộ Thanh niên không vi phạm pháp luật của Đoàn thanh niên.v.v…cũng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” trong toàn huyện.

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở,  thời gian tới, huyện Hướng Hóa tiếp tục tăng cường công tác tuyên vận động nhằm không ngừng nâng cao ý thức của người dân về xây dựng đời sống văn hóa. Coi đây là nền tảng để xây dựng cuộc sống tiến bộ, hạnh phúc, xã hội phát triển, văn minh. Chú trọng xây dựng các chỉ tiêu văn hóa cơ sở gắn liền với  các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” gắn liền với nhiệm vụ xây dựng  “Xã đạt chuẩn  Nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, phong trào “xây dựng xã hội học tập”…

 

Thanh Huyền

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582