PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông đã góp phần vào việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng, kịp thời; đặc biệt khoảng cách về hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin giữa người dân ở vùng sâu, vùng xa với người dân khu vực thành thị đã được rút ngắn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của từng địa phương đang được triển khai và đẩy mạnh mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh của địa phương.

Tuy nhiên việc thực hiện công tác thông tin và truyền thông còn gặp không ít khó khăn: nguồn vốn từ các chương trình, dự án chưa đảm bảo để triển khai đồng bộ; công tác xã hội hóa từ nhân dân cũng còn khó khăn, đặc biệt đối với các xã vùng sâu, vùng xa; kinh phí hàng năm thực hiện tiêu chí về thông tin và truyền thông còn thấp.

Tính đến thời điểm này số Đài Truyền thanh xã được thiết lập mới: 06 xã (bao gồm: xã Thuận, A Xing, Tân Lập, Tân Liên, Tân Hợp, Tân Thành); ước tính đến năm 2020 có 08 xã (Dự kiến là xã Tân Long và Ba Tầng).

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, cần xây dựng phương hướng và dự kiến nguồn lực thực hiện chương trình trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đó là:

- Dự kiến tổng nhu cầu vốn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025: Đầu tư Đài Truyền thanh cơ sở cho 9 xã, dự kiến nguồn vốn là 2.725.360.000 đồng; trong đó:

+ Sử dụng ngân sách theo đề án nâng cấp, đầu tư hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở của tỉnh và của huyện.

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Nguồn vốn xã hội hóa.

- Dự kiến khả năng huy động các nguồn lực:

+ Sử dụng ngân sách theo Đề án nâng cấp, đầu tư hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở của tỉnh và của huyện: Đạt 30%.

+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đạt 30%.

+ Nguồn vốn xã hội hóa: Đạt 40%.

Việc trang bị đồng bộ các trang thiết bị chuyên ngành truyền thanh từ Đài huyện đến Đài Truyền thanh cơ sở; hệ thống thông tin cổ động ở cơ sở nhằm đáp ứng công tác tuyên truyền trong tình hình hiện nay là vô cùng cần thiết và quan trọng./.

 

                                                                   Hoàng Thị Loan

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582