PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021

         Gia đình là nền tảng của xã hội, Gia đình có thuận hòa, êm ấm thì xã hội mới ổn định và phát triển.  Ngày nay, do ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, nhiều truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam không còn được chú trọng, thay vào đó là tình trạng bạo lực gia đình, ly thân, ly hôn ngày càng gia tăng. Bảo vệ bà mẹ, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta luôn hướng tới nhằm xây dựng một nước Việt Nam công bằng, dân chủ và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Để gia đình thực sự là nền tảng của xã hội thì cần nhận thức rõ gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Phải luôn tăng cường đầu tư, chăm lo cho công tác gia đình gắn liền với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, bảo vệ trẻ em, thực hiện công bằng xã hội. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình, cung cấp cho gia đình những kiến thức, kỹ năng sống như kỹ năng làm cha, làm mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau, con cái có nghĩa vụ nuôi dưỡng, kính trọng bố mẹ lúc tuổi già, cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con cái đến nơi, đến chốn, vợ chồng có bổn phận thương yêu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nghiêm cấm các hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập các thành viên trong gia đình. Phát triển rộng rãi các tổ chức hoà giải, các CLB gia đình không sinh con thứ 3; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá gia đình, dòng họ…Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân rộng các mô hình tiên tiến đảm bảo kết quả bền vững của chương trình xoá đói, giảm nghèo và tạo việc làm. Các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và mỗi gia đình tích cực tham gia xây dựng và duy trì tốt các tiêu chí Gia đình văn hoá, Làng văn hoá ; xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình tiên tiến tạo phong trào xây dựng gia đình ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Biểu dương kịp thời các gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trong xu thế hội nhập và phát triển, gia đình càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho con trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy ngay từ bây giờ, mỗi một chúng ta cần ý thức tự mình bồi dưỡng, chăm lo cho con trẻ, không phó mặc cho nhà trường và xã hội, góp phần giáo dục con trẻ trong việc xây dựng và bảo bệ Tổ quốc trong thời đại mới.

 

                                                                                   Nguyên Hằng - Hoàng Loan

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582