PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021

Nhằm triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 05/6/2019, UBND huyện Hướng Hóa ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, luật pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng; hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; để gia đình thực sự là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Đồng thời đề cao trách nhiệm, vai trò của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ.

Huyện cũng yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 và kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2019) cần được tổ chức lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019) đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đến mọi gia đình về tình hình bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, đoàn thể trong phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể:

1. Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019

- Chủ đề: Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

- Thông điệp tuyên truyền:

+ Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em.

+ Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

+ Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

+ Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

2. Tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

- Chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

- Thông điệp tuyên truyền:

+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

+ Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

+ Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người.

Bằng các hình thức, các xã, thị trấn có thể tổ chức thông tin, tuyên truyền trên pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử; trang thông tin điện tử; các chương trình phát thanh và truyền hình; Đài Truyền thanh các xã, thị trấn; hệ thống truyền thanh ở thôn bản, khối,  khóm, khu phố về công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam (28/6). Tổ chức phát động các hộ gia đình đăng ký thực hiện nội dung “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại địa phương. Lồng ghép tổ chức các hoạt động về gia đình với Lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, làng, đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2018, tổ chức đón nhận làng, đơn vị văn hóa năm 2019…

Trong khoảng thời gian từ ngày 05/6/2019 đến hết ngày 30/6/2019,tùy vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để có các hình thức tổ chức phù hợp hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2019) gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019).

Với sự phối hợp của các cơ quan liên quan và sự vào cuộc của các ban ngành của các địa phương và toàn thể nhân dân, huyện Hướng Hóa sẽ triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2019.                                                                                                                                                                                                                                                              Nhật Hà

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582