PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

- Chi bộ đã đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” để đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo.

- Tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Ban Khuyến học; các buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Ban Khuyến học; trước hết là của người đứng đầu và đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Lấy nội dung chuyên đề hàng năm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Chi bộ Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Xây dựng kế hoạch hành động của chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

- Chi bộ đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/CB ngày 05/10/2016, Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 03/01/2017 và Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 14/8/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và các chương trình hành động thực hiện chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo cơ quan, công đoàn xây dựng kế hoạch hành động đảm bảo sát thực với nhiệm vụ của tổ chức mình và tổ chức triển khai thực hiện.

- 100% đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”.

Cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh”

- Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Ban Khuyến học lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với Chi bộ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị và Huyện ủy Hướng Hóa, Nghị quyết Đại hội khóa I nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, Nghị quyết Đại hội khóa VII nhiệm kỳ 2015-2017, nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ và nội dung sinh hoạt định kỳ, các buổi chào cờ, sinh hoạt dưới cờ của Chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng Tổ Đảng, Cơ quan, Công đoàn, Ban Khuyến học.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy Hướng Hóa và Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các Tổ Đảng, các tổ chức trực thuộc Chi bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” gắn với công tác, xác định nội dung đột phá; xây dựng văn hóa, văn minh công sở:

+ Nêu cao tư tưởng chính trị; tinh thần trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Ban Khuyến học, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên không để xuất hiện dấu hiệu phai nhạt lý tưởng cách mạng; xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao…

+ Chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; rèn luyện đạo đức lối sống; ứng xử văn minh, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ không để vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; tha hóa về lối sống như: đánh bạc, rượu chè bê tha, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội. 

+ Cá nhân và gia đình đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Không có biểu hiện "Biếu xén", đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Không có tình trạng ăn uống, "Chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác.

+ Nâng cao tính kỷ luật công sở (Nghiêm cấm làm việc riêng, nghe điện thoại, sử dụng facebook, chơi điện tử trong giờ làm việc); tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, trình độ lý luận chính trị; chuyên môn nghiệp vụ để có đủ kiến thức chống lại các luận điệu của thế lực thù địch lợi dụng phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ... Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ...

+ Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê và phê bình, nâng cao tính tự giác tham gia xây dựng Chi bộ duy trì thường xuyên hàng tháng.

+ Tổ chức tốt việc sinh hoạt tư tưởng dưới cờ với cách làm sáng tạo, công chức, viên chức luôn phiên nhau chủ trì và kể câu chuyện về Bác Hồ.

+ Xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngành Thông tin và Truyền thông; của huyện, cơ quan. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức; việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Để thực hiện tốt nội dung đột phá, Chi bộ thường xuyên quán triệt về tư tưởng, đạo đức, lối sống; về thực hiện cải cách hành chính, xiết chặt kỷ cương lao động công sở, chấp hành ngày công, giờ công, xây dựng cơ quan trở thành đơn vị văn hóa - văn minh. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc.

+ Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng “Xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị”. Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch, thông tin và tuyền thông…

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động trong Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Ban Khuyến học gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”:

+ Tiếp tục phát động, động viên đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng sáng tác nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gửi đăng tải trên website cơ quan. Qua các tác phẩm sẽ giới thiệu, truyên truyền nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

+ Thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác ở Chi bộ, cơ quan, công đoàn theo các lĩnh vực như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy cơ quan, đoàn thể... Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua khen thưởng trong các tổ chức.

+ Tổ chức tốt một số hoạt động như giải thể thao “Mừng đảng, mừng xuân” 2017, 2018, 2019; tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ; mổ heo đất khuyến học… với tinh thần xây dựng tư tưởng, tác phong của công chức, viên chức tự tin, năng động, sáng tạo trong các hoạt động.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh”

- Chi bộ đã kiểm tra giám sát việc thực hiện trong các cuộc sinh hoạt chi bộ hàng tháng; thường xuyên nhắc nhở đảng viên, công chức, viên chức thực hiện theo nội dung kế hoạch nghị quyết Chi bộ; từ đó kịp thời uốn nắn đảng viên, công chức, viên chức sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế.

- Đưa nội dung chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Chi bộ để tổ chức thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” cần triển khai một số nhiệm vụ như sau

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên, quần chúng trong toàn cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” trong Nghị quyết của Chi bộ, Cơ quan và các đoàn thể sát với nhiệm vụ chuyên môn.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng; bám sát nội dung của chuyên đề từng năm.

- Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tổ chức và tổ chức biểu dương cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”.

- Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị ở các tổ chức, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, xây dựng tin bài trên trang website cơ quan nhân các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương đất nước./.

- Phú Sơn -


Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582