PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

Hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phát động xây dựng đơn vị văn hóa vào năm 2001 và được UBND huyện công nhận đơn vị văn hóa năm 2006, năm 2008 được UBND tỉnh công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc. Từ đó đến nay Phòng Văn hóa và Thông tin luôn duy trì và thực hiện tốt các tiêu chuẩn của đơn vị văn hóa xuất sắc; làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện phong trào; luôn đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá. Là một đơn vị có chức năng tham mưu và giúp UBND huyện quản lý về công tác văn hóa trên địa bàn huyện; Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình huyện nên thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt là bám vào Chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình huyện về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Thông tư số  08/2012/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi chi tiết  tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ đó cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đã nhận thức đầy đủ về quan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới; đồng thời thấy rõ trách nhiệm trong việc xây dựng đơn vị văn hóa xuất sắc của đơn vị. Tích cực trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và xây dựng thiết chế văn hóa ở đơn vị.

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành nên phong trào văn hóa, văn nghệ ở đơn vị đã có nhiều bư­ớc chuyển mới, góp phần góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trong những năm qua của đơn vị. Đặc biệt là năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018).

Từ năm 2014 đến nay, Chi bộ cơ quan được công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu; Cơ quan được UBND huyện, tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức Công đoàn được nhận Cờ thi đua và bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; nhiều cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Đây là những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trong thời gian qua. Với những kết quả đạt được trong xây dựng đơn vị văn hóa xuất sắc, tại Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh năm 2018 và tuyên dương, khen thưởng Đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2014 - 2018 của tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện vinh dự là một trong 44 làng, đơn vị được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ công nhận Đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014 - 2018.                                                                                                   Nhật Hà

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582