PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Năm 2018, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 – 90/7/2018). Với chức năng cơ quan tham mưu giúp UBND huyện trong việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin – tuyên truyền, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin đã lãnh đạo cơ quan thực hiện đảm bảo kế hoạch trên cơ sở sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện, vừa xác định nhiệm vụ trọng tâm là thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng, các ngày lễ lớn đến nhân dân, vừa nắm bắt, theo dõi dư luận xã hội để có những đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo nhằm giữ vững tư tưởng, nhận thức trong nhân dân, với những kết quả cụ thể như sau:

- Chi bộ đã bám sát nghị quyết của các cấp để chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước; tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác khánh tiết, trang trí, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thông tin quảng bá mạnh mẽ về tiềm năng du lịch, hình ảnh mãnh đất con người Hướng Hóa đến với nhân dân trong cả nước thông qua các kênh truyền hình Quốc gia như VTV1, VTV8 và các đài truyền hình của các địa phương khác…

- Tổ chức thành công Hội báo Xuân Mậu tuất năm 2018, nhằm tuyên truyền các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa, đã được nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải tin bài mở đầu cho sự thành công của các sự kiện trong lễ kỷ niệm.

- Công tác thông tin tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng được mở rộng; năm 2018, Đài Phát thanh và Truyền hình huyện đã xây dựng được 144 chương trình thời sự phát thanh với 921 tin, phóng sự phát thanh; 96 chương trình thời sự truyền hình với 846 tin, phóng sự truyền hình. Cùng với sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0, tốc độ bùng nổ của công nghệ thông tin, đã định hướng chuyển tải tốt về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên mạng xã hội, qua theo dõi cơ bản đã tác động tích cực đến nhân dân, thu hút nhiều người xem và nhiều lượt chia sẽ, qua đó đã cũng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp chính quyền.

- Đã chú trọng lựa chọn hình thức thông tin - truyên truyền phù hợp, trong đó hình thức tuyên truyền trực quan ngày càng chuyển biến rõ nét, hiện nay trên địa bàn huyện có hàng trăm mặt pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; trong đó công tác xã hội hóa hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, tổ chức kêu gọi các đơn vị tham gia tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại,  từng bước góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới và văn minh đô thị.

- Bên cạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực thuộc ngành Văn hóa và Thông tin như: Việc truyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh trong Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, quản lý văn hóa, thông tin truyền thông, thông tin đối ngoại được đẩy mạnh… vì vậy, đến nay các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin đã đạt nhiều kết quả cao được các cấp ghi nhận, năm 2018 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự trở thành phong trào liên tục, rộng khắp, đáp ứng tâm tư nguyện vọng và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tính đến năm 2018, có 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 100% làng văn hóa được công nhận lần đầu, 05 làng, đơn vị đạt danh hiệu làng văn hóa xuất sắc; đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch trong năm và nghị quyết các cấp đề ra.

- Hoạt động thong tin – tuyên truyền trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và thể thao đã được nâng cao chất lượng và phát triển rộng khắp, hầu hết các xã, thị trấn đều tổ chức và duy trì được phong trào văn nghệ, thể thao, nhiều đơn vị đã tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao quần chúng cấp xã, thị trấn. Trong năm, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu UBND huyện tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa, kỷ niệm nhân ngày người Vân Kiều - Pa Kô mang họ Hồ của Bác; họi chợ thương mại – duc lịch…vv; qua đó đã giáo dục truyền thống cách mạng và gìn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc.

- Về công tác thông tin đối ngoại đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo thông tin tuyên truyền trên cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, hệ thống tuyền thanh, phát thành ở cơ sở, ấn phẩm văn hóa… cơ bản từng bước chuyển tải các nội dung tuyên truyền về phim tài liệu, phóng sự, tin bài, văn bản liên quan đến pháp luật hai bên biên giới; về tình hình an ninh trật tự, xâm canh, xâm cư, phòng chống buôn lậu; tuyên truyền về tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của nhân dân hai nước Việt Nam – Lào…

Với những kết quả cơ bản nêu trên, có thể khẳng định Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã lãnh đạo và từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động thông tin – tuyên truyền, nhờ vậy các phong trào đã thực sự đi vào đời sống, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ và nhân dân trên toàn huyện, góp phần giảm các tệ nạn xã hội; giá trị văn hóa dân tộc được khơi dậy và phát huy tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho mỗi cá nhân, gia đình và cả cộng đồng xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế trong công tác thông tin – tuyên truyền như sau:

- Nhiều xã, thị trấn, thôn bản, khối khóm chưa có Đài Truyền thanh cơ sở; hệ thống phát thanh nên công tác thông tin tuyên truyền chưa được rộng khắp; tỉ lệ người được thông tin – tuyên truyền trên hệ thống này còn hạn chế, ước tính khoảng 20% tổng dân số.

- Tuy đã nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhưng số lượng các hoạt động được tổ chức còn hạn chế dẫn đến việc giáo dục ý nghĩa lịch sử truyền thống cách mạng cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc chưa được thường xuyên.

- Hệ thống thiết chế thông tin ở một số xã, thị trấn còn hạn chế, thiếu thiết bị truyền thông nên việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng, các ngày lễ lớn đến nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

- Cơ chế điều hành, chỉ đạo, phối hợp của các đơn vị tham gia tuyên truyền về đối ngoại còn lúng túng; còn bị động trong công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch.

- Việc nắm bắt theo dõi dư luận xã hội còn nhiều bất cập, nhất là việc đấu tranh phản bác, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý thông tin đối với một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đưa những thông tin sai sự thật, vu khống nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên faebook, zalo … vv.

Với những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, có thể rút ra được những giải pháp và đề xuất giúp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động thông tin – tuyên truyền trong thời gian tiếp theo như sau:

Thứ nhất: Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; vì đây là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả và thiết thực nhất đối với địa bàn huyện miền núi, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác đưa thông tin về cơ sở.

Thứ hai: Bằng nhiều nguồn lực, huy động trang cấp thiết bị thông tin truyền thông, các thiết chế văn hóa khác cho thôn bản, khối khóm trong toàn huyện để nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền.

Thứ ba: Tạo cơ chế điều hành, phân công chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị tham gia tuyên truyền về đối ngoại; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch. Thực sự vào cuộc về nắm bắt theo dõi dư luận xã hội đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý thông tin đối với, tổ chức cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đưa những thông tin sai sự thật, vu khống nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, internet...

Để tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng các cấp vào đời sống nhân dân; làm thế nào để dân hiểu, dân tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng trong thời kỳ mới, từ đó có hành động đúng và hưởng ứng đồng tình cao thì đó là nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về công tác thông tin - tuyên truyền. Thắng lợi là nhờ chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể; ngành Văn hóa và Thông tin chúng tôi không nằm ngoài phạm vi đó. Kính mong sự quan tâm của lãnh đạo huyện, đảng ủy cơ quan chính quyền huyện để Chi bộ và Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện.

 

Phú Sơn

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582