PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị; Hướng dẫn số 34-HD/BTGHU ngày 30/01/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2018 nhằm mục đích quán tiếp tục triệt nội dung chuyên đề năm 2018 đến toàn thể Đảng viên trong chi bộ, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan hiểu rõ, nâng cao nhận thức, cam kết đăng ký làm theo; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là phong cách lãnh đạo của người đứng đầu Chi bộ, cơ quan, các đoàn thể theo phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến", “Tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên bao gồm: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khoa học, năng động, sáng tạo chú trọng tập trung các nội dung:

Thứ nhất: Xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với công tác, xác định nội dung đột phá; xây dựng văn hóa, văn minh công sở:

Nêu cao tư tưởng chính trị; tinh thần trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Ban Khuyến học, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên không để xuất hiện dấu hiệu phai nhạt lý tưởng cách mạng; xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng;  kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; không phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao…

Chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; rèn luyện đạo đức lối sống; ứng xử văn minh, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ không để vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành. Mắc bệnh "thành tích". Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, dung túng, bao che, tiếp tay cho tiêu cực.  Tha hóa về lối sống như: đánh bạc, rượu chè bê tha, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội. 

Nâng cao tính kỷ luật công sở (Không làm việc riêng, không nghe điện thoại riêng; không sử dụng facebook và chơi điện tử trong giờ làm việc); tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, trình độ lý luận chính trị; chuyên môn nghiệp vụ để có đủ kiến thức chống lại các luận điệu của thế lực thù địch lợi dụng phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ... Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá, những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, đưa những thông tin bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. Tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan, chia rẽ nội bộ...

Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê và phê bình, nâng cao tính tự giác tham gia xây dựng Chi bộ; tổ chức tốt việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ.

Xây dựng nội dung học tập và làm theo Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên sát hợp, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngành Thông tin và Truyền thông; của huyện, cơ quan. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức; việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng tác phong, phong cách theo  Hồ Chí Minh.

Thứ hai: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động trong Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Ban Khuyến học gắn với xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

 Tiếp tục phát động, động viên đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gửi đăng tải trên website cơ quan. Qua các tác phẩm sẽ giới thiệu, truyên truyền nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác nhất là gương người đứng đầu ở Chi bộ, cơ quan, công đoàn theo các lĩnh vực như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy cơ quan, đoàn thể... Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua khen thưởng trong các tổ chức.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện, trong đó Chi bộ sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 tại các Tổ Đảng, Cơ quan, Công đoàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao; uốn nắn những hạn chế khuyết điểm, nhất là những hạn chế trong nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên; đồng thời, phát hiện những tập thể, cá nhân làm tốt, có việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Với tâm thế mới hi vọng với quyết tâm của Chi bộ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng trong việc học tập và làm theo Bác của mỗi đảng viên, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa.

 

Phú sơn

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582