PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin; luôn xác định nhiệm vụ chính đó là thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân và toàn xã hội chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; trong đó có công tác gia đình. Được sự cho phép của Hội nghị tôi xin được tham luận “Công tác phối hợp tuyên truyền vận động mô hình gia đình nhỏ, ít con”.

Trong tình hình mới, vai trò của gia đình đối với xã hội lại càng quan trọng, đặc biệt việc tạo nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ nhận thức như vậy, công tác gia đình là một trong những mối quan tâm của các cấp Cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn toàn huyện. Các hoạt động tuyên truyền về công tác Gia đình được lồng ghép, đặc biệt là thông qua phong trào xây dựng làng, bản, khối, khóm, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa. Tổ chức truyên truyền trực quan trên áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, qua các hội thi, hội diễn đã diễn ra mạnh mẽ có tác động đến nhận thức của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền vận động về “Mô hình gia đình nhỏ, ít con” mà trọng tâm là gia đình trong độ tuổi không sinh con thứ 3 trở lên được lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị; đưa nội dung xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và gia đình trong độ tuổi không sinh con thứ 3 trở lên vào các tiêu chí để phấn đấu, bình xét, công nhận gia đình văn hóa; làng, bản, khối, khóm văn hóa và là nội dung được đẩy mạnh trong thực hiện hương ước, quy ước của các làng, đơn vị văn hóa.

Phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… đến Nhân dân. Xây dựng các áp phích, băng rôn truyên truyền trên các tuyến đường giao thông có nội dung về giáo dục đạo đức lối sống truyền thống của gia đình Việt Nam; mô hình “Gia đình nhỏ, ít con”; phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền về các ngày kỷ niệm như Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về công tác gia đình trên hệ thống phát thanh ở cơ sở. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6.) với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Từ đó công tác gia đình ở Hướng Hóa đã có nhiều bước tiến mới, số lượng gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, gia đình học tập, gia đình thể dục thể thao, gia đình không sinh con thứ 3 trở lên, gia đình có sức khỏe... ngày càng tăng. Nhiều câu lạc bộ, mô hình về gia đình được thành lập, hiện nay có 06 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình (trong đó 05 câu lạc bộ của 05 thôn xã Hướng Việt; 01 câu lạc bộ thôn Cù Bai xã Hướng Lập); 02 câu lạc bộ Bình đẳng giới ở xã Hướng Tân; 194 Tổ hòa giải và nhiều Tổ tư vấn, Câu lạc bộ Không có người sinh con thứ 3 trở lên, Câu lạc bộ Hạnh phúc; mô hình xây dựng gia đình văn hóa, gia đình học tập; làng văn hóa, cộng đồng học tập.... Toàn huyện có 15.228 gia đình được công nhận gia đình văn hóa/17.997 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (tỷ lệ 84,6%); có khoảng 10.000/18.862 hộ gia đình có hai thế hệ (vợ, chồng và con) (tỷ lệ trên 53%). Các tệ nạn về xã hội và bạo lực gia đình giảm, những giá trị nhân văn trong các gia đình như: bình đẳng giới, quyền trẻ em, vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội được tôn trọng và đề cao, nhiều mô hình gia đình phát triển kinh tế có hiệu quả, đời sống được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện; ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, là nền tảng để tiếp tục xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định việc phối hợp, lồng ghép thông tin, tuyên truyền công tác gia đình nói chung và xây dựng “Mô hình gia đình nhỏ, ít con” đã triển khai thực hiện tốt; được Nhân dân đồng tình và hưởng ứng thực hiện. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã nhận thức rằng “Mỗi gia đình có một hoặc hai con là nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng gia đình và toàn xã hội”. Các bậc cha mẹ đã nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm cho con cái và các thành viên gia đình được khỏe mạnh, được học tập, lao động, công tác và phấn đấu phát triển toàn diện còn lớn hơn, nặng nề hơn so với cái quyền sinh con.

Việc thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng gia đình nhỏ, ít con trong tình hình mới không chỉ đem lại những tác động về mặt xã hội mà còn đem lại những kết quả to lớn về kinh tế. Qua thực tế đã minh chứng cho điều này: nhiều hộ gia đình có kinh tế phát triển, không ít hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị tiên tiến, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả chất lượng sản phẩm cao, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thêm thu nhập xây dựng được gia đình ấm no, hạnh phúc. Việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, ít con là thắng lợi lớn về mặt xã hội, đã tạo tiền đề cho việc xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngày càng phát triển, có chiều sâu, chất lượng và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn còn gặp một số khó khăn đó là:

- Sự phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động trong công tác gia đình nói chung và “Mô hình gia đình nhỏ, ít con” nói riêng ở một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương còn hạn chế, chưa nêu cao được tinh thần trách nhiệm quyết tâm thực hiện. Kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền còn hạn chế từ huyện đến cơ sở nên ảnh hưởng đến việc truyền tải các thông tin đến người dân.

- Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng gia đình nhỏ, ít con của một số địa phương chưa đạt hiệu quả, phong tục tập quán vẫn còn là rào cản lớn chưa được loại bỏ, tâm lý và thói quen lạc hậu như trọng nam, kinh nữ vẫn còn in đậm trong một số gia đình và cá nhân. Một số địa bàn vẫn còn tình trạng tảo hôn, hoặc có trường hợp xây dựng gia đình nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn ... Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng thực hiện công tác gia đình nói chung và "Mô hình gia đình nhỏ, ít con"  nói riêng của một số Cấp uỷ, chính quyền và một bộ phận người dân ở trên địa bàn chưa cao, thiếu quan tâm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện dẫn đến tình trạng sinh nhiều con vì họ cho rằng « đông con hơn đông của », phải có con trai nối dõi tông đường vẫn còn nặng nề, ăn sâu vào tiềm thức của không ít người dân nên việc tuyên truyền đang còn gặp khó khăn.

Công tác thông tin, tuyên truyền nhằm triển khai tốt trong xây dựng “Mô gia đình nhỏ, ít con” không những có ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển của đất nước mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với niềm hạnh phúc của từng gia đình. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì phải đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền xây dựng “Mô hình gia đình nhỏ, ít con” một cách sâu rộng trên toàn huyện nên chăng huyện nhà cần:

Thứ nhất, Tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động của các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn; cần xác định trách nhiệm của mình trong công tác gia đình nói chung và “Mô hình gia đình nhỏ, ít con” nói riêng trên địa bàn huyện.

Thứ hai, Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trực quan trên pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu; việc tổ chức hội thi, hội diễn, đặc biệt là “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ra thì còn phải tăng cường tuyên truyền vận động của các đoàn thể ở thôn, bản, khối, khóm; lấy Chi Hội cựu chiến binh; Chi Hội phụ nữ; Đoàn Thanh niên, Y tế thôn bản làm lực lượng nồng cốt trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng công tác gia đình và “Mô gia đình nhỏ, ít con”.

Thứ ba, Mở các lớp tập huấn kỹ năng trong công tác gia đình như: phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ; tư vấn, hòa giải cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Hỗ trợ mọi điều kiện cho các hoạt động mô hình câu lạc bộ ở ở sở như Câu lạc bộ Hạnh phúc gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình ...; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng Gia đình văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ tư, Tăng cường đầu tư hệ thống phát thanh có dây và không dây ở thôn, bản, khối, khóm; vì đây là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả và thiết thực nhất đối với địa bàn huyện miền núi, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đưa thông tin về cơ sở. Bằng nhiều nguồn lực, huy động trang cấp thiết bị âm thanh, loa máy, các thiết chế văn hóa khác cho các thôn, bản, khối, khóm trong huyện. Nhằm tuyên truyền tốt nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác gia đình nói riêng.

Với quyết tâm cao của huyện nhà về xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hy vọng thời gian tới, công tác gia đình và việc xây dựng “Mô hình gia đình nhỏ, ít con” sẽ được các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện, phối hợp hơn nữa để thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

 

- Nhật Hà - Phú Sơn - Xuân Phúc

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582