PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 Công tác tuyên truyền, cổ động có vai trò vô cùng to lớn và quan trọng hướng đến mục đích cổ vũ, động viên Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; pháp luật của nhà nước, “Tuyên truyền là nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo và dân làm. Đồng thời xây dựng, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, tri thức, đạo đức cách mạng, văn hóa dân tộc cho mỗi người, góp phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Trên địa bàn huyện Hướng Hóa thời gian qua công tác tuyên truyền đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động tuyên truyền đã đến tận từng  thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào Pakô, Vân kiều. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm nhiều về hình thức tuyên truyền trực quan, cổ động; nhiều xã Phía Bắc và Nam Hướng Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền như treo băng rôn, khẩu hiệu vượt đường, xây dựng các cụm pano, áp phich tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước, nhiều xã đã có bảng tin, các cụm pa nô (Xã A Xing, Ba Tầng, Hướng Việt….);  hình thức tuyên truyền luôn đổi mới nội dung làm thay đổi diện mạo, bộ mặt khang trang của xã Văn hóa nông thôn mới.


Cụm pano tại UBND xã Ba TầngĐể đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào lòng dân thì công tác tuyên truyền, cổ động  phải đồng thời kết hợp giữa việc đa dạng hóa các hình thức, phương thức, cách làm trong hoạt động tuyên truyền, cổ động với chú trọng lựa chọn những hình thức, phương thức, cách làm phù hợp cho từng địa bàn, đối tượng cụ thể. Huyện Hướng Hóa  có nhiều địa bàn, với những điều kiện, đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội, tư tưởng, khả năng nhận thức, tư duy... khác nhau. Do đó để tất cả các địa bàn, các đối tượng nắm được, hiểu được và tổ chức thực hiện được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì phải thực hiện đồng thời các hình thức tuyên truyền, cổ động khác nhau (như: tuyên truyền bằng miệng; bằng các phương tiện trực quan; phương tiện thông tin đại chúng; các hoạt động giao lưu văn nghệ - thể thao, mít tinh, diễu hành; qua các ấn phẩm viết: sách, báo, khẩu hiệu,...). Trên thực tế các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã chọn hình thức tuyên truyền này như Công an Hướng Hóa, Huyện đoàn, Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ… chọn địa bàn các xã vùng bản như xã A Túc, A Xing, Hướng Tân để tổ chức Mít tinh về tháng An toàn giao thông, phòng chống ma túy…Yêu cầu đặt ra ở đây là làm sao để biết được hình thức, phương thức nào sẽ phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể.

             Công tác tuyên truyền cổ động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và không ngừng đổi mới nội dung, hình thức. Thực tiễn cho thấy, khi tổ chức hay phát động một chủ trương chính sách hay một phong trào, cuộc vận động.. lúc đầu hoạt động tuyên truyền rất rầm rộ, sôi nổi nhưng sau một thời gian lại dần dần chìm lắng, làm cho các phong trào, cuộc vận động cũng chìm theo và kết quả triển khai thực hiện không mang lại hiệu quả.

Để các chủ trương, các phong trào thấm sâu vào từng địa bàn, từng đối tượng thì chúng ta phải tuyên truyền, cổ động thường xuyên, liên tục trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, trực quan cổ động... Như vậy sẽ tiếp sức và “hâm nóng” thêm sinh khí cho việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và hoạt động tuyên truyền mới phát huy được tác dụng./.

 

Lê VănTrọng

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582