PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó có việc xây dựng tư tưởng đạo đức lối sống là nội dung căn bản bao trùm. Văn hóa công sở sẽ góp phần tích cực vào việc giữ gìn bản sắc tốt đẹp và xây dựng lối sống văn hóa, đối với bất kỳ ai, bất kỳ lĩnh vực nào cũng rất cần phải quan tâm và không ngừng hoàn thiện. Với vị trí, chức năng và vai trò hết sức quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước cấp huyện  của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện nên việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế văn hóa công sở tại Chi bộ và cơ quan sẽ rất có ý nghĩa trong việc góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa và Thông tin, nhờ đó sẽ góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính tại cơ quan nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà nói chung.

Bởi cơ quan là nơi công chức, viên chức hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến chuyên môn và người dân, với các cơ quan hữu quan, đồng cấp và cấp trên. Yếu tố quan trọng nhất là con người. Do vậy, từ nề nếp đến phong cách làm việc và thái độ tiếp cận của đội ngũ công chức, viên chức đều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hiệu lực quản lý nhà nước. Bên cạnh những yếu tố mang tính chuyên môn, k thuật tác động trực tiếp đến hiệu quả giải quyết công việc của người dân thì yếu tố văn hóa công sở giữ một vai trò rất quan trọng. Môi trường làm việc, thái độ phục vụ cũng như cách thức giao tiếp, ứng xử đối với người dân của đội ngũ công chức, viên chức sẽ tạo nên bầu không khí bình đẳng thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan hành chính với công dân, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính hiện đại.

Xuất phát từ nhận thức đó, Chi bộ và cơ quan đã đề ra các giải pháp xây dựng công tác văn hóa và văn minh công sở, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Nghiên cứu kỷ Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành) để triển khai xây dựng và cùng cơ quan tổ chức thực hiện. (Quy chế gồm: 03 chương, 16 điều quy định chi tiết các nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh và các nguyên tắc thực hiện; quy định việc thực hiện văn hoá công sở phải tuân thủ theo các nguyên tắc: Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội; phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, hiện đại; phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước).

Theo Quy chế này, trong khi làm việc, tiếp xúc với dân, giao tiếp, ứng xử tôi đã hết sức nghiêm túc, lịch sự, biết tôn trọng mọi người; mặc trang phục phù hợp; thực hiện việc đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ; bố trí phòng làm việc, treo biển hiệu cơ quan, biển ở bàn làm việc... Ngoài ra, tôi còn tự quy định cho mình các hành vi cấm đối với công chức, viên chức như: Cấm hút thuốc lá, không được nói tục, không sử dụng đồ uống có cồn tại công sở ....  

Xây dựng lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo những nội quy, quy định chung nhưng không mất đi tính dân chủ góp phần tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết nhất trí của cả tập thể trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan. Từng bước phấn đấu xây dựng văn hóa cơ quanthành một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả. Từ đó tạo bầu không khí cởi mở giúp công chức, viên chức hứng khởi làm việc đưa chất lượng và hiệu quả công việc lên cao.

Sau một thời gian thực hiện xây dựng công tác văn hóa và văn minh công sở, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chi bộ và cơ quan tích cực phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình và các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện tại cơ quan. Bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào việc chấn chỉnh và khắc phục những hạn chếtrong việc quản lý lao động, nhất là việc chấp hành giờ làm việc, các quy định về trang phục, về giao tiếp và ứng xử; đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động, hạn chế tình trạng đi muộn, về sớm; từng bước nâng cao hiệu quả công việc và tác phong uy tín của công chức, viên chức. Những người đứng đầu trong các tổ chức ở Chi bộ và cơ quan luôn gương mẫu trong việc thực hiện Quy chế văn hoá công sở. Cụ thể: Trong giao tiếp, ứng xử khi đón tiếp khách, luôn có hành vi ứng xử linh hoạt và đẹp với người dân cũng như công chức, viên chức nên đã tạo được bầu không khí bình đẳng thể hiện mối quan hệ thân thiện; trong điều hành hoạt động, luôn thể hiện trí tuệ- bản lĩnh - linh hoạt, đã tạo nên nét văn hoá đẹp. Nhờ đó, trong những năm qua hoạt động của cơ quan đã đạt được những kết quả khả quan, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên,vẫn còn một số nhược điểm cụ thể như:Về môi trường làm việc và bài trí trong cơ quan hiện nay vẫn chưa thể hiện được một nền hành chính hiện. Có bộ phận của cơ quan nơi làm việc nhếch nhác, lộn xộn. Để tránh xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động, vấn đề an toàn về điện tại cơ quan cũng cần phải tiếp tục cải tạo mạng lưới điện và các thiết bị an toàn như automats, tủ điện… Bên cạnh việc lao động làm vệ sinh chưa được sạch, thiếu thường xuyên và ý thức giữ gìn vệ sinh của một vàicông chức, viên chức chưa cao, có phòng làm việc quá cũ mà không được sửa chữa.Tình trạng công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, hoặc còn mang tính hình thức vẫn còn, làm việc với chất lượng chưa cao, đi muộm, về sớm, kỹ năng giao tiếp và ứng xử cũng có nhiều điểm cần khắc phục; vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Để xây dựng thành công về công tác này, Chi bộ và cơ quan đặt ra hướng phấn đấu về nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế văn hóavà văn minh công sở tại cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trong thời gian tới cần tập trung là:

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho công chức, viên chức.Triển khai cho toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan về đề tài văn hóa công sở. Xây dựng một bảng nội quy với những quy định buộc mọi người phải thực hiện, có kiểm tra, đánh giá và phải làm thường xuyên liên tục. Cần phải tạo được cơ chế tốt để các công chức, viên chức có điều kiện phát triển, một môi trường hòa đồng, thân thiện có tính đoàn kết cao thì hiệu quả công tác sẽ cao; quan trọng hơn chính là việc cần thay đổi nhận thức, suy nghĩ của một số công chức, viên chức về thái độ, hành vi ứng xử với đồng nghiệp và Nhân dân từ những việc làm rất nhỏ như cảnh trí nơi làm việc, ghế, bàn, nước uống... nhằm góp phần xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức “Trung thành - Tận tụy - Sáng tạo - Gương mẫu” của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Sớm nghiên cứu ban hành văn bản mới về Quy chế văn hoá công sở tại cơ quantheo hướng quy định rõ ràng hơn, quy định về thưởng, phạt đúng mức đối với những công chức, viên chức làm tốt và chưa tốt; tiếp tục theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; có văn bản cam kết thực hiện của mỗi bộ phận; hàng quý có báo cáo tổng kết, đánh giá về tình hình thực hiện Quy chế này. Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát của lãnh đạo, đồng thời phải biết quan tâm đến ý kiến của những mọi người tham gia vào lĩnh vực phụ trách để có những điều chỉnh kịp thời.   

3. Coi việc thực hiện văn hóa công sở chính là một phần của nhiệm vụ cải cách hành chính và mỗi công chức, viên chức cũng cần nhận thức được công việc của mình là phục vụ Nhân dân.

4. Những người đứng đầu Chi bộ, cơ quan và các tổ chứcphải tiếp tục gương mẫu thực hiện Quy chế văn hoá công sở và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức tại cơ quan.

5. Phải tạo ra môi trường làm việc thân thiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân xuất sắc, quan tâm đến đời sống của công chức, viên chức khi ốm đau, hiếu, hỷ.

6. Công chức, viên chứccần có ý thức thực hiện một số việc sau:

- Đến công sở làm việc phải đeo thẻ công chức, viên chức. Mặc trang phục phải gọn gàng, phù hợp. Đi đứng nhẹ nhàng, đặc biệt tránh đi giầy dép tạo ra tiếng ồn quá lớn làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung.

- Luôn ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, phòng làm việc, giữ vệ sinh công sở sạch như giữ vệ sinh ở chính nhà mình.

- Không lạm dụng máy tính cơ quan vào những trò tiêu khiển trong giờ làm việc, vừa ảnh hưởng đến năng suất công việc, vừa tạo thói quen xấu cho bản thân.

- Điện thoại nên để ở chế độ rung hoặc im lặng, tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đồng nghiệp và ảnh hưởng đến không khí làm việc yên tĩnh tại cơ quan. Gõ cửa trước khi vào phòng làm việc củađồng nghiệp.

-Trong công việc, khi trả lời điện thoại cần nói năng mạch lạc, rõ ràng. Tuyệt đối tránh dùng ngôn từ tục tĩu tại nơi làm việc trong quá trình giao tiếp, không nói quá nhanh, quá chậm, quá nhỏ hoặc quá lớn, không xen vào chuyện người khác, không cướp lời người khác khi nói.

- Cần thực hành đúng văn hóa bắt tay tại công sở.Tại cơ quan nên xưng hô theo chức danh đối với người có chức vụ, xưng hô bằng tên đối với người cùng trang lứa, đối với người lớn tuổi nên dùng đại từ nhân xưng, không nên xưng hô theo kiểu gia đình.

- Không buôn chuyện; không tạo bè kéo cánh để tranh chức, tranh quyền; tránh thái độ xun xoe với người trên, hách dịch với người dưới; tránh lấy cớ vì hiệu quả công việc mà cố tình không thừa nhận năng lực gây khó dễ cho những thành viên khác, đặc biệt là người mới đến làm việc tại cơ quan. Người đi trước phải dẫn dắt người đi sau, chỉ bảo và giúp họ tiến bộ.

7. Tích cực tham mưu cấp trên về cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc của cơ quan và mua sắm trang bị thêm phương tiện thiết bị làm việc cho công chức, viên chức.

 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế Văn hóa công sở, tạo nét văn hóa riêng cho cơ quan,đòi hỏiphải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, có sự đồng thuận và cố gắng trên tinh thần tự giác của các công chức, viên chức. Việc hoàn thiện và nâng cao văn hóa công sở tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyệncó ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả khi xử lý, giải quyết công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học của đội ngũ công chức, viên chức, đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính. Vì vậy toàn Chi bộ và cơ quan phải đồng lòng đồng sức để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong việc thực hiện xây dựng công tác văn hóa và văn minh công sở, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

- Xuân Phúc -

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582