PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021

          UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số: 30/BC-VH&TT                  Hướng Hoá, ngày 19 tháng 6 năm 2015

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2015

 

I. Đánh giá tình hình công tác tháng 6/2015:

1. Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị:

Thay đổi, cung cấp một số áp phích tuyên truyền và chỉ đạo hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, các sự kiện diễn ra trong tháng 6/2015 như tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; Ngày Báo chí Việt Nam 21/6; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tổ chức 02 đợt tuyên truyền lưu động về bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng.

Ước tính trong tháng đã thực hiện 05 băng rôn, 15 cờ đuôi cá, treo cờ phướn, bố trí bục cờ lưu động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

2. Xây dựng đời sống văn hóa:

- Tham mưu Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chỉ tiêu công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015 và hướng dẫn quy trình phát động, công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Hướng dẫn các làng, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc năm 2014 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu.

3. Thể dục thể thao:

Phối hợp với Trung tâm Thể dục – Thể thao huyện theo dõi Giải bóng đá 5 người của các Câu lạc bộ trên địa bàn huyện (tổng cộng có 10 đội tham gia).

4. Công tác gia đình:

- Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Gia đình huyện ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên phạm vi toàn huyện.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015”; Tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2015; tình hình thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, Đề án thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 bằng văn bản.

- Tham mưu đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại cơ quan.

5. Di tích, danh thắng:

Chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo thực trạng các di tích lịch sử trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo.

6. Công tác du lịch:

Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban vận động hiệp hội Du lịch (Phòng Nội vụ huyện đang thẩm định).

7. Công tác văn nghệ, lễ hội:

- Xây dựng chương trình và các điều kiện cần thiết tham gia Liên hoan hát dân ca tại tỉnh Quảng Trị.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê về các lễ hội hiện có tại địa phương.

8. Quản lý văn hóa, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật:

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, quản lý hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp (Viettel, FBT...) trên địa bàn huyện.

- Cấp giấy giới thiệu Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Quảng Trị đến chiếu phim tại 5 xã phía 5 xã phía Nam Hướng Hóa (các xã Húc; A Dơi; Hướng Lộc; Ba Tầng, A Xing) phục vụ hoạt động chính trị trên địa bàn huyện.

- Thẩm định dịch vụ Internet tại Tân Liên, thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo.

9. Thư viện:

Phục vụ tốt bạn đọc và quản lý có hiệu quả Dự án “nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng”. Ước tính trong tháng, Thư viện đã đón 80 lượt bạn đọc đến đọc, mượn sách và 430 lượt người đến sử dụng máy tính, truy cập Internet tại Thư viện.

10. Công tác công nghệ thông tin truyền thông:

- Điều chỉnh đề án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin huyện Hướng Hóa giai đoạn 2015 – 2017.

- Xây dựng quy chế, cam kết, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2015; kế hoạch ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2015:

1. Thay đổi một số nội dung pa nô, áp phích tuyên truyền và chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XII nhiệm kỳ (2015 – 2020); kỷ niệm ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 – 09/7/2015), ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015); các ngày truyền thống: ngành Du lịch (09/7/1960 – 09/7/2015).

2. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc thực hiện chỉ tiêu phát động, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015. Hướng dẫn các làng, đơn vị tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng, đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2014 (theo Quyết định của UBND tỉnh).

3. Theo dõi tình hình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 ở các xã, thị trấn trong huyện, báo cáo tình hình tổ chức kỷ niệm tại cơ quan.

4. Thống kê số liệu, quản lý hồ sơ khai báo, đăng ký hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy, dịch vụ in trên địa bàn.

5. Tiếp tục chuẩn bị tham gia Liên hoan hát dân ca tại tỉnh Quảng Trị. Thống kê tình hình lễ hội trên địa bàn.

6. Xây dựng kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Du lịch Việt Nam (9/7) và tham mưu trong việc tổ chức hội nghị nhà nghỉ, khách sạn. Phối hợp, hỗ trợ Ban vận động hiệp hội vận động các doanh nghiệp đăng ký tham gia Hiệp hội du lịch huyện.

7. Khảo sát tình hình sử dụng đầu thu kỹ thuật số trên địa bàn toàn huyện.

8. Thống kê thực trạng các di tích lịch sử, xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo.

9. Tiếp tục làm việc với cơ quan liên quan để điều chỉnh đề án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin huyện Hướng Hóa giai đoạn 2015 – 2017, tầm nhìn đến năm 2020.

10. Quản lý chặt chẽ các hoạt động viễn thông trên địa bàn theo thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc và quản lý có hiệu quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng”.

12. Theo dõi các hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động thể thao chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước diễn ra trên địa bàn huyện.

13. Hoàn thành việc xây dựng hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa và thông tin.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng hoạt động tháng 7/2015 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa, kính gửi các cơ quan cấp trên biết, theo dõi, chỉ đạo.

 

 

   Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

- Sở VH,TT&DL; Sở TT&TT Quảng Trị;

- TV Huyện uỷ;  UBND huyện;

- Trưởng BCĐ XD ĐSVH, BCĐ CT GĐ huyện;

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

- VP Huyện uỷ; VP UBND huyện;

- Đảng ủy CQCQ huyện;

- Lưu BP: TH, VT.                                                                           Hồ Xuân Phúc               

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582