PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014 của Chi hội Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa đã diễn ra vào sáng ngày 30/9/2014 để cùng với cả nước thực hiện từ ngày 29/9 đến hết ngày 5/10/2014 với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc” nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”)… Nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...), treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ. Tuyên truyền thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa - thể thao ở địa phương bằng các hình thức: hội thảo, tọa đàm, tham quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội đọc,… Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp vạo Hội Khuyến học chỉ đạo các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học, kết hợp với việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng....

Với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014 là hoạt động nhằm giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, đồng thời tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ…


Kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam và  hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Mặt khác, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” là dịp tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức Tuần lễ là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập mà Việt Nam đang hướng tới. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức và mọi người chia sẻ những nghiên cứu, nâng cao khả năng cung ứng các điều kiện về học tập.

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014” sẽ là cơ hội để chúng ta thấy rõ hơn là không nên chỉ dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có mà phải biết sử dụng nguồn nhân lực để phát triển đất nước. Thông qua việc học tập suốt đời bằng nhiều hình thức, địa điểm, không gian khác nhau sẽ giúp cho nguồn nhân lực có thể đáp ứng đủ trình độ, kỹ năng khi sinh sống, làm việc tại bất cứ đâu. Đây là một sáng kiến mở ra cánh cửa tri thức cho tất cả mọi người có thể bổ sung, tiếp cận các nguồn tri thức, tiến bộ khoa học tiên tiến trên thế giới. Việc học tập suốt đời sẽ giúp cho mô hình xây dựng xã hội học tập ở xã Hướng Phùng thành công trong tương lai.


Ông Hồ Xuân Phúc - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học Phòng VH&TT phát biểu tại buổi Kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam và  hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời


Phát huy truyền thồng hiếu học của dân tộc ta, từ xa xưa, các thế hệ người Việt luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Trong quá trình đổi mới đất nước, với điều kiện khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ và đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, một lần nữa Đảng ta đã xác định giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Chủ trương đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta đã tạo môi trường học tập rộng rãi, đầu tư cho giáo dục được tăng cường. Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Cớ gì chúng ta không hành động? Trên tinh thần nội dung của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 diễn ra từ ngày 29/9 đến hết ngày 5/10/2014 với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”, nên chăng chúng ta cần tập trung vào một số việc:

1. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tạo cơ hội và điều kiện cho người dân học tập suốt đời. Từng bước xây dựng cơ quan trở thành “đơn vị học tập”, tạo mọi điều kiện và cơ hội cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được học tập suốt đời, học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả. Ngày nay, học tập suốt đời sẽ giúp con người thích ứng hoàn cảnh mới, cải thiện chất lượng cuộc sống và làm việc đạt năng suất, hiệu quả cao, đồng thời là nhu cầu thiết thực của người dân trong quá trình phát triển toàn xã hội và từng cá nhân.Phát động phong trào học tập trong cơ quan

2. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn cơ quan về khái niệm học tập, đặc biệt là ở các vùng có bà con dân tộc ít người. Làm cho mọi người biết việc học tập suốt đời là tư tưởng thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, dân chủ, tinh thần đoàn kết, nhân ái trong giáo dục, là thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc gửi đến tất cả mọi người. Thông qua thông điệp của tuần lễ góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, làm chuyển biến nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan, xóa bỏ rào cản đối với việc xây dựng xã hội học tập, thực hiện việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Hướng dẫn cùng nhau học tập

3. Tổ chức nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, các gia đình hiếu học; đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, hỗ trợ vận động mọi người ở mọi lứa tuổi tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn như cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

4. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn cơ quan tham gia phát triển khuyến học; nhất là mỗi cá nhân tự nguyện tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đúng kế hoạch đề ra. Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 nhằm nâng cao dân trí và năng lực cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội gắn với nhiệm vụ phát triển ngành Văn hóa và Thông tin của huyện hà; tạo cơ hội cho cán bộ, công chức tham gia học tập, xây dựng kế hoạch xã hội học tập, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người, xây dựng gia đình văn hóa - đơn vị văn hóa.

5. Chi bộ, cơ quan, các đoàn thể cần nghiên cứu và vận dụng thực hiện tốt tại tổ chức mình, tích cực tham gia hưởng ứng tuần lễ thiết thực hiệu quả. Đưa nội dung thực hiện Kế hoạch Xây dựng xã hội học tập suốt đời vào chương trình lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, cơ quan và đoàn thể mình trong những tháng cuối năm 2014.

Với nội dung thông điệp hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 của Chi hội Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin:

“ Học để trở thành người công dân tốt ”.

“ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả ”.

“ Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc ”.

“ Học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại ”.

“Học tập suốt đời - Chìa khóa của mọi thành công”

“Học để giúp cho mình, gia đình và xã hội phát triển”

“Tự học là đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng”

Trên tinh thần đó, chắc chắn toàn Chi hội Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa sẽ thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014 với kết quả cao nhất.

 

 

                                                            Hồ Xuân Phúc

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582