PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy:“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”

Peter F. Drucker, một chuyên gia nổi tiếng thế giới về quản lý cũng đã nói: "Sự cấp thiết của lực lượng tri thức là một thách thức đối với tất cả những mô hình quản lý hiện nay. Khi dòng thông tin trở nên phổ biến và mang tính toàn cầu thì cách tiếp cận quan trọng nhất là học tập".

Khái niệm “ học tập suốt đời “ và “ xây dựng xã hội học tập “ thật ra đã có mầm mống được sử dụng ở nước ta từ lâu. Có thể nói những năm tháng sau cách mạng Tháng Tám ở nước ta đã có mầm mống hình thành một xã hội học tập. Song song với việc xoá mù chữ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành giáo dục nước ta đã mở ra hệ thống học tập không chính quy dành cho người lớn tuổi, cho người nghèo, cho con em tầng lớp lao động. Khắp nơi trên đất nước hàng loạt các trường phổ thông lao động, các trường bổ túc công nông, bổ túc văn hoá, vừa học vừa làm đã hình thành và đem lại quyền được học hành cho mọi người dân, mà trước đấy trong lịch sử phát triển giáo dục nước ta chưa từng bao giờ có được.. Nhờ những bước đi đúng đắn này mà ở nước ta ngày hôm nay mới có được một đội ngũ trí thức công nông lớn mạnh, mà trong họ không ít người nhờ qua con đường học không chính quy đã trưởng thành và đạt tới đỉnh cao của các lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý, trở thành những cán bộ  đầu ngành của hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Khái niệm giáo dục suốt đời được Đảng ta đề ra trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX là: “Tạo điều kiện cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, suốt đời” nghĩa là phải xây dựng một xã hội học tập để thực hiện giáo dục suốt đời. Đây là phương hướng chung của giáo dục trong tương lai, với ý nghĩa là đưa giáo dục vào cả đời người, biến việc học thành quá trình không ngừng tự nâng cao năng lực trí tuệ và khả năng thực hành, đáp ứng tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó, có sự đóng góp xứng đáng và hưởng thụ thỏa đáng của những thành viên có trí tuệ tham gia tích cực, có hiệu quả vào quá trình phát triển chung của xã hội.

Xây dựng xã hội học tập suốt đời phải là một trong những chiến lược then chốt của giáo dục nước ta trên con đường đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Học tập suốt đời trong xã hội học tập là tạo cơ hội bình đẳng trong giáo dục để từng thành viên trong xã hội có đủ điều kiện và cơ hội tự hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình, của gia đình, họ tộc, thôn, xóm, phường, xã và cả xã hội nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trên con đường làm cho nước ta sớm trở thành một nước dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Thông qua xã hội học tập và học tập suốt đời là cơ hội giảm đi số người thất nghiệp và tạo cơ hội có thêm công ăn việc làm cho nhiều người khác. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, nâng cao nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá, thuần phong, mỹ tục truyền thống của dân tộc. Giáo dục suốt đời sẽ là cơ sở vững chắc đảm bảo cho dân chủ hoá. Tổng sự thành đạt của tổng cá nhân trong xã hội là mục tiêu phát triển của xã hội. Học tập suốt đời giúp định dạng đầy đủ từng thành viên trong xã hội. Xã hội học tập đảm bảo quyền được học của mọi thành viên trong xã hội.

Học tập suốt đời có thể coi như linh hồn cơ bản của một xã hội học tập. Xã hội học tập và học tập suốt đời được coi như giải pháp hữu hiệu nhất của việc tự hoàn thiện cá nhân mỗi người với quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Vì không cần phải có một mô hình giáo dục riêng biệt, không cần trường lớp chính quy theo kiểu truyền thống, mà nó tận dụng tất cả các phương thức, hình thức học tập chính quy, không chính quy và phi chính quy. Con đường học tập cho mọi ngươì hoàn toàn được rộng mở. Con người, dù bất cứ là ai, ở đâu, lúc nào, muốn học gì, muốn học bao nhiêu và học bằng cách nào đều được tạo điều kiện tốt nhất để học trong xã hội học tập. Mọi người đều có thể được tiếp nhận sự giáo dục thích hợp về mọi mặt: chính trị, đạo đức, văn hoá, kinh tế, khoa học, kỹ thuật và công nghệ, kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp.

Trong môi trường hiện tại, bất kể cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hay quốc gia, tất cả đều phải bắt đầu và kết thúc với việc học tập, bởi vì sự phát triển thông qua quá trình học tập liên tục chính là chìa khóa của mọi sự thành công. Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để trở thành người công dân tốt.

Dân tộc Việt Nam ta vốn thông minh và hiếu học. Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người từng nói: “ Sự học là vô cùng”, “ Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”; “ Học hỏi là việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Và Bác Hồ của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học như vậy. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào. Chính từ sự học như thế mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang.

Xây dựng xã hội học tập gắn với việc học tập suốt đời cho mọi người là một xu thế mới trong quá trình phát triển của nhân loại; nhất là trong kỷ nguyên kinh tế tri thức với hội nhập, toàn cầu hóa. Đó cũng chính là cơ sở để phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và con người trong thời đại mới.

Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương hàng năm sẽ tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 diễn ra từ ngày 30/9/2013 đến hết ngày 06/10/2013 với chủ đề "Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả".

Về nội dung hoạt động, căn cứ vào chủ đề năm 2013  “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”, các sở, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục tổ chức khai giảng các lớp học: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học nghề cho lao động nông thôn. Ngoài ra, các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa có các hoạt động cụ thể, thiết thực diễn ra trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thăm quan, học tập.

Việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là cơ hội để các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước chia sẻ những nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là dịp để các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ...) nâng cao khả năng cung ứng giáo dục.

Xác định được tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của việc học tập suốt đời của cá nhân trong cộng đồng xã hội, Phòng Văn hóa và Thôn tin huyện Hướng Hóa đã tạo điều kiện tối đa cho việc học tập. Từ việc động viên khuyến khich con em đi học, học giỏi, thành đạt cho đến việc tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham gia học. Thời gian qua đã tham gia tốt các lớp học chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, tiếng Brũ-Vân Kiều, các chương trình Đại học, Cao đẳng...Hiện cơ quan có 01 cán bộ đang theo học lớp Trung cấp chính trị, 01 cán bộ đang theo học Đại học Thư viện, 01 cán bộ đang theo học chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 02 cán bộ đang hoàn thành hồ sơ đi học lớp Đại học Luật.

Xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời sẽ là công cụ chủ yếu để tạo điều kiện tốt cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta và cũng là giải pháp then chốt để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục nước ta. Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là một chiến lược quan trọng để đạt được sự dân chủ và bình đẳng của mọi người trong xã hội. Như vậy có thể nói học tập suốt đời là một quan niệm triết lý giáo dục mới, là nhu cầu về sự hoàn thiện của mỗi người đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong nền kinh tế thị trường đem lại cơ hội bình đẳng về giáo dục.  

                                                                                                Nguyễn Ngọc Tri

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582