PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cơ quan có nhu cầu Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đủ thủ tục thì viết giấy biên nhận và giấy hẹn ngày trả kết quả, sau đó chuyển ngay đến lãnh đạo Sở để phân công phòng chuyên môn nghiên cứu, giải quyết. Bước 3. Cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp với các CBCC, các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định, trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

Bước 4. Cơ quan, tổ chức nhận Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng giấy hẹn.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 28 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Điện thoại: 053.3554715

+ Fax: 0533554711

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (theo mẫu). Trong đơn phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị cấp giấy phép;

- Hai (02) bản thảo tài liệu có đóng dấu tại trang tên sách và dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;

- Đối với cơ quan, tổ chức Việt Nam không phải là cơ quan nhà nước; cơ quan, tổ chức nước ngoài thì ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1,2 Điều 5 Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh” phải xuất trình kèm theo bản sao có công chứng quyết định thành lập (hoặc giấy phép hoạt động) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Đối với các tài liệu là kỷ yếu, ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh” phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền vào đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Đối với tài liệu về lịch sử Đảng, chính quyền của địa phương, ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh” phải có văn bản thẩm định nội dung của cơ quan Đảng, chính quyền cấp trên (theo yêu cầu của cơ quan cấp phép xuất bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép;

- Lệ phí: Không;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm sau thủ tục): Có;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cơ quan, tổ chức trước khi phát hành phải nộp: Tờ khai nộp lưu chiểu kèm theo 02 bản Tài liệu (nộp tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị) được sự đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị mới phát hành.

c) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:    

+ Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

+ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

+ Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

+ Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh”;

+ Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

+ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582