PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020

Chi đoàn Phòng Văn hóa và Thông huyện Hướng Hóa được thành lập vào năm 2009; với số lượng 05 đoàn viên. Trải qua 02 nhiệm kỳ do đồng chí Nguyễn Phú Sơn làm Bí thư.

I. Chi đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin có nhiệm vụ:

1. Đoàn kết, tập hợp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng lĩnh vực Văn hóa và Thông tin phát triển trong thời kỳ mới.

2. Nâng cao nhận thức lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Hoạt động nâng cao nhận thức là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn mà đối tượng chủ yếu là đoàn viên, thanh niên - lực lượng có tiềm năng lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của cấp ủy Đảng vào trong cuộc sống. Chi Đoàn là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI lần thứ 2.

II. Hoạt nổi bật động Chi đoàn:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương đất nước; năm thanh niên…

- Tham gia các hoạt động của cấp trên phát động đặc biệt là chiến dịch tình nguyện hè, tuyên truyền, diểu hành mít tin…

- Tham gia Ban chấp hành Hội LHTN huyện Hướng Hóa khóa III nhiệm kỳ 2009 – 2014.

- Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Trường tiểu học Hướng Linh..

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582