Tin chỉ đạo của Sở TT&TT

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.

Theo đó: Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản quy định các mức hao phí trực tiếp trong hoạt động xuất bản, bao gồm: hao phí trực tiếp của nhà xuất bản trong công tác tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy định của Luật Xuất bản; hao phí trực tiếp của công tác in, đóng gói xuất bản phẩm để phát hành. Định mức này chưa bao gồm hao phí của tác giả trong sáng tác đối với tác phẩm được xuất bản. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt động xuất bản không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này. Căn cứ Định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định cụ thể định mức đối với hoạt động xuất bản thuộc phạm vi phản lý, nhưng không vượt quá định mức ban hành tại Thông tư. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.