PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Cán bộ, công chức, viên chức

NGUYỄN THỊ HUYỀN
BÍ THƯ CHI BỘ - TRƯỞNG PHÒNG 
Thạc sỹ Ngôn ngữ học - Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính
Điện thoại: 0912660437
Email:   nguyenthihuyen6@quangtri.gov.vn 

Phụ trách: Xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa – đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị; du lịch;quản lý hoạt động văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa, văn hóa vật thể và phi vật thể; công tác gia đình, hoạt động lễ, lễ hội; nghệ thuật, mỹ thuật, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; tổng hợp; tổ chức cán bộ; kiểm tra; phòng chống tham nhũng, tiếp dân, cải cách hành chính, pháp chế; tài chính, cơ sở vật chất - thiết bị; thủ quỹ; bảo hiểm; thi đua - khen thưởng; kế hoạch; thống kê; hành chính; tự vệ cơ quan. Tham gia các hội đồng, các ban chỉ đạo, các ban tổ chức… của huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.
 

   
 
NGUYỄN HƯNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Điện thoại: 0914214612
Email:  @quangtri.gov.vn 

Phụ trách: Di tích, danh thắng; chiếu bóng; quảng cáo; tuyên truyền; báo chí, bưu chính, viễn thông; phát thanh; xuất bản, in ấn; thể dục thể thao; văn thư – lưu trữ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thể dục, thể thao. Được Trưởng phòng ủy quyền chủ tài khoản khi cần thiết; ký các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia các hội đồng, các Ban chỉ đạo, các ban tổ chức … của huyện thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với các phòng ban liên quan đến công tác văn hóa và thông tin như: bảo vệ và chăm sóc trẻ em; vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác thanh niên, nông dân, cựu chiến binh, biên phòng…; Ban Chỉ đạo an toàn giao thông; 138 – 1523; phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; nhà ở hộ nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống sốt rét; chăm sóc sức khỏe; quốc phòng và an ninh;quỹ đền ơn đáp nghĩa; phổ cập giáo dục; phòng chống vận chuyển và đốt pháo nổ…
 
     

                   
 
     

NGUYỄN THỊ HẰNG
PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHÒNG VH&TT
Cử nhân Văn hóa du lịch, QLNN chương trình chuyên viên, 
Trung cấp chính trị.
Điện thoại: CQ: 02333 880880, DĐ: 0915527357
Email: 
nguyenthihanga@quangtri.gov.vn

Phụ trách: Xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa – đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị; gia đình; Thư ký Ban chỉ đạo PTTD ĐKXD ĐSVH, gia đình Tổng hợp; tổ chức cán bộ; thống kê, kế hoạch; kiểm tra; phòng chống tham nhũng; tiếp dân; công tác cải cách hành chính; quản lý dịch vụ văn hóa; Di tích – danh thắng, văn hóa vật thể; du lịch; hoạt động lễ, lễ hội; chiếu bóng; quảng cáo;
 
   TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
CHUYÊN VIÊN
Cử nhân Tin học, Sơ cấp chính trị, QLNN chương trình chuyên viên.
Điện thoại: CQ: 02333 880880, DĐ: 0915015246
Email:
 tranthibichngoc@quangtri.gov.vn
                                                
Phụ trách: Phát thanh, bưu chính, viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; văn thư - lưu trữ;  báo chí; xuất bản, in ấn
 


 
     
  HOÀNG THỊ LOAN
CÁN BỘ KẾ TOÁN
Cử nhân kinh tế - Ngành Kế toán, Sơ cấp chính trị, QLNN chương trình chuyên viên.
Điện thoại: 0914676234 
Email: hoangthiloan@quangtri.gov.vn
                                                                                                                                   
 Phụ trách: Tài chính; tài sản; bảo hiểm; cơ sở vật chất – thiết bị; các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, thi đua khen thưởng, mỹ thuật.
 
     


 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
 

 
     
 
CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CCVC QUA CÁC THỜI KỲ ĐÃ NGHỈ HƯU
HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC
Ông: HỒ XUÂN PHÚC
Nguyên Bí thư Chi bộ - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã nghỉ hưu)
  Ông: NGUYỄN NGỌC TRI
Nguyên Phó Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã chuyển công tác)
 Ông LÊ QUỐC PHÒNG  
Nguyên Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã nghỉ hưu)
Bà: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Nguyên Chủ tịch Công đoàn khóa VII
(đã nghỉ hưu)

Ông LÊ VĂN TÍNH
Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã nghỉ hưu)

Ông: NGUYỄN PHÚ SƠN 
Nguyên Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(Đã chuyển công tác)
   Bà: HOÀNG THỊ NHẬT HÀ
Nguyên Phó Bí thư Chi bộ.
(Đã chuyển công tác)
   Ông: LÊ VĂN TRỌNG
Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã chuyển công tác)
   Ông: NGUYỄN NGỌC TUÂN
Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã chuyển công tác)
   Ông: TRẦN VĂN VŨ
Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã chuyển công tác)
   Ông: NGUYỄN CHƠN LUẬN
Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã chuyển công tác)
   BàPHAN THỊ ÁNH NGA
Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã chuyển công tác)
 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582