PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Cán bộ, công chức, viên chức

NGUYỄN PHÚ SƠN 
BÍ THƯ CHI BỘ - TRƯỞNG PHÒNG 
Cử nhân Nghệ thuật, Cử nhân Luật, Trung cấp lý luận chính trị, QLNN chương trình chuyên viên
Điện thoại: CQ: 02333 505070, DĐ: 0914.555344
Email: nguyenphuson@quangtri.gov.vn  

Phụ trách
: Xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa – đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị; quản lý hoạt động văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa, văn hóa vật thể và phi vật thể; công tác gia đình, hoạt động lễ, lễ hội; thư viện, văn nghệ, nghệ thuật, mỹ thuật, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; hội diễn, liên hoan; tổng hợp; tổ chức cán bộ; gia đình; thanh tra; phòng chống tham nhũng, tiếp dân, cải cách hành chính, pháp chế; tài chính, cơ sở vật chất - thiết bị; thủ quỹ; bảo hiển; thi đua - khen thưởng; kế hoạch; thống kê; hành chính; tự vệ cơ quan. Tham gia các hội đồng, các ban chỉ đạo, các ban tổ chức… của huyện thuộc lĩnh vực phụ trách. Sinh hoạt tại tổ số 2.
 

   
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
Điện thoại: CQ: 02333 782123, DĐ:
Email:  @quangtri.gov.vn 

Phụ trách: Di tích, danh thắng; du lịch; chiếu bóng; quảng cáo; tuyên truyền; báo chí, bưu chính, viễn thông; phát thanh; xuất bản, in ấn; thể dục thể thao; văn thư – lưu trử, kỷ thuật, âm thanh, ánh sáng. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: Công nghệ thông tin. Được Trưởng phòng ủy quyền chủ tài khoản khi cần thiết; ký các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia các hội đồng, các Ban chỉ đạo, các ban tổ chức … của huyện thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với các phòng ban liên quan đến công tác văn hóa và thông tin như: bảo vệ và chăm sốc trẻ em; vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác thanh niên, nông dân, cựu chiến binh, biên phòng…; Ban Chỉ đạo an toàn giao thông; 138 – 1523; phòng chống bảo lụt và tìm kiếm cứu nạn; nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; nhà ở hộ nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống sốt rét; chăm sốc sức khỏe; quốc phòng và an ninh;quỹ đền ơn đáp nghĩa; phổ cập giáo dục; phòng chống vận chuyển và đốt pháo nổ… Sinh hoạt tại tổ số 1.
 
     

HOÀNG THỊ NHẬT HÀ

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ - CHUYÊN VIÊN
Cử nhân Văn hóa; QLNN Chương trình chuyên viên, Trung cấp chính trị.
Điện thoại: CQ: 02333 880070, DĐ: 0962 080999 
Email: hoangthinhatha@quangtri.gov.vn

Tổ trưởng Tổ công tác số 1 - Phụ trách: Xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa – đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị; gia đình; Thư ký Ban chỉ đạo PTTD ĐKXD ĐSVH, gia đình, hướng dẫn tuyên truyền.                                
 
     

NGUYỄN THỊ HẰNG
PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHÒNG VH&TT
Cử nhân Văn hóa du lịch, QLNN chương trình chuyên viên, 
Trung cấp chính trị.
Điện thoại: CQ: 02333 880070, DĐ: 0917988433 
Email: 
nguyenthihanga@quangtri.gov.vn

Tổ trưởng Tổ công tác số 2 - Phụ trách: Tổng hợp; tổ chức cán bộ; thống kê, kế hoạch; thanh tra; phòng chống tham nhũng; tiếp dân; công tác cải cách hành chính; pháp chế, quản lý dịch vụ văn hóa, văn nghệ.
 
 
   

PHAN THỊ ÁNH NGA
CHUYÊN VIÊN 
Điện thoại: (DĐ) 01695859650
Email: phanthianhnga@quangtri.gov.vn
                                                                      
Tổ phó Tổ công tác số 1- Phụ trách: Thư viện; báo chí; xuất bản, in ấn; mỹ thuật; thủ quỹ, thi đua khen thưởng.
 
     
  HOÀNG THỊ LOAN
CÁN BỘ KẾ TOÁN
Cử nhân kinh tế - Ngành Kế toán, Sơ cấp chính trị, QLNN chương trình chuyên viên.
Điện thoại: CQ: 02333 880880, DĐ: 0914676234 
Email: hoangthiloan@quangtri.gov.vn
                                                                                                                                   
Tổ phó Tổ số 2 - Phụ trách: Tài chính; tài sản; bảo hiểm; cơ sở vật chất – thiết bị; các thiết chế văn hóa; thể dục thể thao trên địa bàn.
 
     
TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
CHUYÊN VIÊN
Cử nhân Tin học, Sơ cấp chính trị, QLNN chương trình chuyên viên.
Điện thoại: CQ: 02333 880880, DĐ: 0915015246
Email:
 tranthibichngoc@quangtri.gov.vn
                                                
Phụ trách: Phát thanh, bưu chính, viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; văn thư - lưu trữ; chỉ đạo, theo dõi Bưu điện huyện; Trung tâm Viễn thông Hướng Hóa và các doanh nghiệp cung cấp viễn thông, 
 
     
  NGUYỄN NGỌC TUÂN
CHUYÊN VIÊN
Cử nhân Xã hội học, Sơ cấp chính trị.
Điện thoại: CQ: 02333 880582 - DĐ: 0972730274
Email: nguyenngoctuan@quangtri.gov.vn
                                                                      
Phụ trách: Di tích – danh thắng; văn hóa vật thể; du lịch; hoạt động lễ, lễ hội; chiếu bóng; quảng cáo; phục vụ mic hội thi, hội diễn; thể dục - thể thaotham gia công tác tuyên truyền. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc ngành trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ.
 
   
 
TRẦN VĂN VŨ
CHUYÊN VIÊN
Cử nhân sáng tác âm nhạc
Điện thoại: CQ: 02333 880582 - DĐ: 0982564908
Email:  @quangtri.gov.vn

Phụ trách: Hoạt động văn nghệ; nghệ thuật; văn hóa phi vật thể; các hoạt động hội diễn; liên hoan, kỷ thuật âm thanh, tuyên truyền, lễ hội.
 
     
  LÊ VĂN TRỌNG
CÁN BỘ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Điện thoại: CQ: 02333 880582, DĐ: 0918749111
Email: levantrong.huonghoa@quangtri.gov.vn
                                                                      
Đội trưởng Đội tuyên truyền - Phụ trách công tác: Hành chính cơ quan; tự vệ; lái xe; kỷ thuật ánh sáng; tuyên truyền cổ động trực quan và lưu độngkỹ thuật âm thanh; hành chính hội trường, phòng họp cơ quan.
 
CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ ĐÃ NGHỈ HƯU
HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC
Ông: HỒ XUÂN PHÚC
Nguyên Bí thư Chi bộ - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã nghỉ hưu)
  Ông: NGUYỄN NGỌC TRI
Nguyên Phó Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã chuyển công tác)
 Ông LÊ QUỐC PHÒNG  
Nguyên Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã nghỉ hưu)
Bà: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Nguyên Chủ tịch Công đoàn khóa VII
(đã nghỉ hưu)

Ông LÊ VĂN TÍNH
Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(đã nghỉ hưu)
   

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582