PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021
GIỚI THIỆU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA

 Phòng Văn hóa thông tin huyện Hướng Hóa được thành lập vào năm 1976 trên cơ sở sát nhập 2 Phòng Văn hóa thông tin: Bắc Hướng Hóa và Nam Hướng Hóa. Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Văn hóa và thông tin được gắn với nhiều sự kiện chính trị, luôn biến động trước những yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của đất nước trong từng giai đoạn Cách mạng. Lúc mới thành lập, Phòng Văn hóa thông tin có 25 cán bộ bao gồm các bộ phận: Văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, đài truyền thanh, thư viện, đội chiếu bóng lưu động  và bộ phận làm tin.  

Hoạt động của Phòng Văn hóa thông tin ở giai đoạn này chủ yếu là đi sâu về cơ sở, thâm nhập địa bàn dân cư, nắm chắc và hiểu rõ hơn đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc, của từng vùng. Qua việc nắm bắt nhu cầu của nhân dân, Phòng Văn hóa thông tin xây dựng kế hoạch hoạt động, đẩy mạnh các hình thức hoạt động tuyên truyền cổ động, văn nghệ quần chúng, đài phát thanh, chiếu bóng lưu động … nhằm đáp ứng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở từng địa phương. Năm 1981, Phòng Văn hóa thông tin thành lập đội tuyên truyền lưu động gồm 7 người trực tiếp hoạt động ở cơ sở ( trong đó có 03 người là người dân tộc thiểu số ).  Từ lúc thành lập trên địa bàn huyện có 2 đội chiếu bóng nhưng đến năm 1988 đã nâng lên con số 4 đội chiếu bóng lưu động. Cùng với các hoạt động thông tin tuyên truyền, chiếu bóng…hoạt động văn nghệ quần chúng được chú trọng và phát động rộng rãi trong nhân dân. Năm 1986 bản tin Hướng Hóa đã ra đời đánh dấu một bước về đa dạng hóa thông tin  trên địa bàn huyện và ở lĩnh vực này gồm có 02 cán bộ phụ trách. Công tác truyền thanh, hoạt động thư viện từng bước được quan tâm , củng cố và đầu tư, những hoạt động đó đã kịp thời chuyển tải các chủ trương của Đảng ,chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhất là những vùng sâu, vùng xa tạo thêm sự hiểu biết cho bà con huyện nhà.

Thực hiện chủ trương của Đảng trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, tháng 7 năm 1989 tỉnh Quảng Trị được tái lập sau 13 năm hợp nhất tỉnh Bình Trị Thiên. Phòng Văn hóa thông tin huyện là đơn vị sự nghiệp cấp huyện, chịu sự  chỉ đạo, quản lý điều hành của UBND huyện, là một phần thiết chế cơ sở của ngành Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Trị. Những ngày đầu lập lại tỉnh, Phòng Văn hóa thông tin huyện có 12 cán bộ, hoạt động chủ yếu chỉ trên lĩnh vực văn hóa thông tin.  

Tháng 8/1990, Bộ phận Thể dục thể thao và Đài Phát thanh truyền hình huyện sát nhập vào Phòng Văn hóa thông tin theo chủ trương của UBND huyện.  

Tháng 4/1993 Liên đội chiếu bóng huyện Hướng Hóa giải thể, một bộ phận sát nhập vào Phòng Văn hóa đưa số lượng cán bộ của Phòng lên 23 người.

Theo quyết định của UBND huyện, tháng 10/1993, Phòng Văn hóa thông tin huyện chia tách thành hai cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài phát thanh - Truyền hình huyện. Lúc này phòng Văn hóa và Thông tin có 09 cán bộ.  

Tháng 01/1997, Huyện Hướng Hóa chia tách thành 2 huyện: Hướng Hóa và Đakrông. Nhằm tạo bộ khung cho việc thành lập Phòng Văn hóa thông tin huyện mới, một số cán bộ của Phòng Văn hóa thông tin huyện Hướng Hóa được điều động, đi tăng cường về huyện Đakrông. Thời điểm này quân số cán bộ của Phòng Văn hóa thông tin là 10 người.  

Tháng 9/1997, Bộ phận Thể dục - Thể thao tách ra khỏi phòng Văn hóa thông tin để thành lập Trung tâm Thể dục- Thể thao, số cán bộ của Phòng Văn hóa thông tin còn lại 8 người.

Năm 2000 Trung tâm Thể dục - Thể thao lại sát nhập vào Phòng Văn hóa và Thông tin,  số lượng cán bộ của Phòng Văn hóa thông tin lúc này được tăng lên thành 12 người.

Năm 2002 Trung tâm Thể dục - Thể thao lại chia tách khỏi Phòng Văn hóa và Thông tin để hoạt động độc lập.

Theo Quyết định số 757/QĐ-UBND, ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 07/6/2008 của UBND huyện Hướng Hoá, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá được thành lập lại trên cơ sở Phòng Văn hoá, Thông tin và Thể thao cũ. Ngoài chức năng quản lý Nhà nước về văn hoá, thông tin và thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin được tiếp nhận quản lý Nhà nước nhiều lĩnh vực mới, đó là : Bưu chính, Viễn thông, Gia đình, Thư viện, Du lịch, Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin, Phát thanh, Báo chí, Xuất bản và Internet với số lượng 14 cán bộ (trong đó có 07 đảng viên)

Tháng 10/2008, thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ của Đảng, ông Hồ Xuân Phúc – nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được điều động về công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin giữ chức vụ: Trưởng phòng. Hiện nay Phòng Văn hóa và Thông tin có tổng số cán bộ công chức là 11 người (trong đó có 08 đảng viên).

Hoạt động của ngành Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện nói chung và của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện nói riêng từ khi thành lập đến nay luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, ngành cấp trên với những định hướng về nội dung hoạt động, đầu tư về cơ sở vật chất, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể tren địa bàn huyện đã tạo những động lực, tăng cường sức lực, tinh thần cho toàn ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Những kết quả đã đạt được cho đến hôm nay là cả quá trình phấn đấu, cống hiến không hề mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo đã đi trước, của tập thể cán bộ công chức, viên chức Phòng Văn hóa và thông tin huyện Hướng Hóa, là những minh chứng hùng hồn cho sự vươn lên trước những khó khăn chồng chất với tinh thần mãnh liệt của người chiến sỹ văn hóa. Mỗi cán bộ công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin đã luôn tự rèn luyện mình với tinh thần cầu tiến trong học tập và công tác, vươn lên làm chủ các lĩnh vực của Ngành, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù đội ngũ cán bộ văn hóa từ khi được thành lập đến nay người còn, người mất, người chuyển công tác…nhưng ý chí, tinh thần của các thế hệ đi trước luôn là động lực, sức mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và xây dựng cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin vững mạnh toàn diện.

Từ khi thành lập đến nay, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin - Truyền thông tỉnh nhà, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá đúng mức và giành cho ngành những phần thưởng xứng đáng:

- 06 Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào các năm: 1994, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010.

- 01 Cờ thi đua của Tỉnh Quảng Trị năm 2008.

- 02 Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2003, 2009.

- 09 Bằng khen của Tỉnh Quảng Trị vào các năm: 1991, 1993, 1996, 1997, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.

Cùng nhiều giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện Hướng Hóa và các Ban Phòng Ngành ….do đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa thông tin trên địa bàn.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582