PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Tư tưởng, TG ĐĐ Hồ Chí Minh

KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

Kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa

Chi bộ đã đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”;để đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo.

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên bao gồm: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khoa học, năng động, sáng tạo

Một vài suy nghĩ về việc học theo tấm gương của Bác - Nguyên Hằng (26/5/2017)

Bác đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời để chúng ta noi theo. Vì vậy, thiết nghĩ mỗi một chúng ta cần đặt ra mục tiêu và phương pháp tự học suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của bản thân để từ đó có thể góp sức nhỏ trong việc phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn./.

Nhân dịp sinh nhật Bác nói về đạo đức cách mạng

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” - Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã dạy như vậy.

XÂY DỰNG CÔNG TÁC VĂN HÓA VÀ VĂN MINH CÔNG SỞ GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Làm theo Bác, Công đoàn và Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin làm tốt nhiệm vụ chính trị và hưởng ứng các phong trào thi đua 5 tháng đầu năm 2016

Làm theo Bác, Công đoàn và Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin làm tốt nhiệm vụ chính trị và hưởng ứng các phong trào thi đua 5 tháng đầu năm 2016 chào mừng 126 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VIX và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

KỶ NIỆM 126 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH BAN KHUYẾN HỌC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHONG TRÀO “VÂNG LỜI NGƯỜI CHÚNG CON LÀM KHUYẾN HỌC”

Trong quá trình xây dựng xã hội học tập ở huyện Hướng Hóa, cùng Hội Khuyến học các xã, thị trấn thì Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị có vai trò vị trí rất quan trọng. Hướng về cơ sở, Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện luôn coi trọng và lấy việc xây dựng củng cố cơ sở Hội vững mạnh làm nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên.

Nhân kỷ niệm 41 năm đất nước nở hoa và Tháng hành động công nhân - 2016 nhìn lại sau 1 năm hoạt động và học tập làm theo Bác của Công đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin Hướng Hóa

Trong năm qua, trước những khó khăn có tác động đến các hoạt động chung trong đó có Công đoàn cũng như đời sống của công chức, viên chức và đoàn viên. Song với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Công đoàn cơ sở Phòng Văn hoá và Thông tin đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức phát động nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Công đoàn đã cùng với cơ quan ổn định công tác cho công chức, viên chức, đoàn viên và thu được những kết quả rất đáng ghi nhận

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đăng ký một số nội dung học tập và làm theo Bác năm 2016

GƯƠNG SÁNG CỦA MỘT NỮ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ LÀ DÂN TỘC VÂN KIỀU

Đã nhiều lần tôi về làm việc với lãnh đạo xã Hướng Linh, đặc biệt là dự họp HĐND xã, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đối với một nữ Phó Chủ tịch HĐND xã, chị là người dân tộc Văn Kiều, chồng lao động sản xuất nông nghiệp siêng năng cần cù cùng chị nuôi 02 con ăn học. Gia đình chưa giàu có hơn ai nhưng cũng có cái ăn cái mặc, nhờ anh thì tần tảo sớm hôm với ruộng vườn, nương rẫy; chị thì ngoài việc miệt mài tận tụy với công việc mà Đảng, chính quyền, Nhân dân giao phó

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG CÓ Ý NGHĨA LỚN DÂNG LÊN ĐẢNG QUANG VINH NHÂN KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động của các tổ chức Đảng cấp trên trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những kết quả đạt được của Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên, tạo được chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, đảng viên và được quần chúng ghi nhận...

Xã Hướng Tân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2015

Sáng 24/9/2015, Đảng ủy xã Hướng Tân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2015, với sự tham gia của 6 đội;đến từ 6 thôn trong xã. Hội thi đã tuyên truyền sâu rộng các điển hình làm công tác “dân vận khéo”; các kiến thức cơ bản; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận của Đảng, nhà nước ta trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước…

Suy nghĩ khi học tiếng dân tộc Bru – Vân kiều tôi càng nhớ Bác Hồ học tiếng nước ngoài

Với vốn ngoại ngữ sâu rộng, Bác Hồ đã tự viết thư trao đổi, trực tiếp nói chuyện với người Pháp, người Mỹ, người Trung Quốc bằng tiếng nước họ tạo sự gần gũi, cảm thông, mến phục.Không những học và hiểu sâu nhiều ngôn ngữ quốc tế thông dụng mà Người còn học những thứ tiếng nước ngoài "ít dùng" như tiếng Thái Lan, tiếng Tiệp Khắc và đặc biệt là tiếng nói của các dân tộc ít người trên đất nước Việt Nam như tiếng Tày, tiếng Nùng

KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA TÍCH CỰC THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

Tháng 4 đi qua với bao nỗi niềm chất chứa - mọi hoạt động công tác và sinh hoạt của người dân Việt dù làm gì và ở đâu cũng hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; bằng tấm lòng và trách nhiệm của mình, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện với tư cách là cơ quan thường trực các ngày lễ lớn của huyện và một ngành chuyên môn cấp huyện trên lĩnh vực văn hóa và thông tin, đặc biệt là quản lý chỉ đạo nhà nước về công tác lễ hội đã tích cực tham mưu đồng thời có những họat động trực tiếp nhằm đóng góp vào thành tích chung của huyện nhà.

Tìm hiểu cách bỏ hút thuốc lá của Bác

Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về tự rèn luyện. Từ thời thiếu niên đến lúc trở thành Chủ tịch nước, Bác không ngừng đấu tranh hoàn thiện mình, Bác luôn kiên trì rèn luyện, lâu dần thành nếp sống, thành thói quen. Bác nói thật chí lý: "Việc gì trong đời sống cũng khó khǎn cả, vì chưa thành thói quen, khi đã có thói quen thì việc gì cũng không khó". Sự uyên thâm và vĩ đại của Bác chính là nhờ ý chí rèn luyện trở thành thói quen đó của Bác.

Suy nghĩ về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công chức theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, nhất là đạo đức của người cách mạng. Sự quan tâm đó được thể hiện trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc”, Người khẳng định: đạo đức là cái gốc của người Cách mạng.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chi Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Ai cũng có trách nhiệm bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định trong các mối quan hệ xã hội, như gia đình, dòng họ...

Chi bộ - Cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Hồ Xuân Phúc

Phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng, của dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân, thiện, mỹ của cuộc sống.

Trang 1 2 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582